Palvelu- ja sopimusehdot

Palvelu- ja sopimusehdot

Palvelu- ja sopimusehdot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA TAL2023
Tilitoimisto

TalousAvain.net / Vendea Oy, 2347831-4, info@talousavain.net +358 44 49 6500, Yhteyshenkilönä
Kimmo Lähti.

Asiakas

SOPIMUKSEN KOHDE

Tilitoimisto toimittaa asiakkaalle liitteenä olevaan palveluerittelyyn toimitettavaksi merkityt palvelut
(liite 2).

PALVELUMAKSUT

Käyvät ilmi yhdestä tai useammasta erillisestä liitteestä (Liite 3).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

on sovittu erillisessä sopimuksessa henkilötietojen käsittelystä ( Liite 1).

MUUT LIITTEET

Yleiset sopimusehdot TAL2023 liite 4.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika on 2 kuukautta.

SOPIMUSEHDOT

Palvelut toimitetaan tämän sopimuksen, palveluerittelyn, yllä mainittujen muiden liitteiden ja liitteenä
olevien Yleisten sopimusehtojen TAL2023 mukaan.

Sopimusehtojen pätemisjärjestys on

1) Tämä toimeksiantosopimus
2) Sopimus henkilötietojen käsittelystä (liite 1)
3) Palveluerittely (liite 2)
4) Hinnasto (liite 3)
5) Mahdolliset muut sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä
6) Yleiset sopimusehdot TAL2023 (liite 4)

Yleiset sopimusehdot TAL2023 sisältää tilitoimiston vastuunrajoituksia. Vastuunrajoituksia sovelletaan
kaikkiin tilitoimiston tuottamiin palveluihin, olivatpa ne kirjanpito- ja laskenta- ym. palveluja,
verosuunnittelu-, vero- ja yhtiöoikeudellisia neuvonta- taikka muita vastaavia tilitoimiston palveluja.
Lakipalveluista on erilliset sopimusehdot joita sovelletaan lakipalveluihin.

Yleiset sopimusehdot TAL2023 sisältää molempia osapuolia koskevia rekrytointirajoituksia.

Sopimusta on tehty samasanaisia kappaleita yksi kullekin allekirjoittajalle.

ALLEKIRJOITUKSET

Päiväys

Tilitoimiston toiminimi TalousAvain.net / Vendea Oy

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Päiväys

Asiakkaan toiminimi

Allekirjoitus

Nimenselvennys

TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN LIITTEET

Sopimus henkilötietojen käsittelystä

Palveluerittely

Hintaliite TAL2023

Yleiset sopimusehdot TAL2023

SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ TAL2023 Liite nro 1

Tilitoimisto ja asiakas ovat tehneet toimeksiantosopimuksen, jolla asiakas hankkii toimeksiantosopimuksessa kuvatut palvelut tilitoimistolta. Tilitoimisto käsittelee henkilötietoja palvelujen yhteydessä ja tässä sopimuksessa henkilötietojen käsittelystä sovitaan ehdoista, joiden mukaisesti tilitoimisto käsittelee asiakkaan henkilötietoja. Käsittelytoimet kuvataan yksityiskohtaisemmin liitteessä 1-A, jota osapuolet tarvittaessa päivittävät sopimuksen voimassaoloaikana. “Henkilötiedolla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä “rekisteröity”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henki-löä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. “Henkilötietojen käsittelyllä” tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista. Käsiteltäessä henkilötietoja asiakas on rekisterinpitäjä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja tilitoimisto on käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.Tämä sopimus sisältää seuraavat liitteet, joita sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: 1-A Seloste käsittelytoimista 1-B Henkilötietojen tietoturva tilitoimistossa 1-C Asiakkaan antama ohjeistus henkilötietojen käsittelystä

YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Asiakkaan yleiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä Asiakas a) vastaa henkilötietojen keräämisestä; b) käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta; c) määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot sekä antaa tilitoimistolle kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta tulee ilmetä, minkälaisissa tehtävissä (mm. palkanlaskenta) henkilötietoja käsitellään; d) vastaa siitä, että rekisteröidyille toimitetaan kaikki lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset ja tiedot; e) vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta; f) varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen tilitoimistolle sekä henkilötietojen käsittely tämän sopimuksen mukaisesti on lain mukaista koko sopimuksen voimassaolon ajan; g) vakuuttaa, että jos se edustaa tässä sopimuksessa konserniyhtiöitään tai kolmansia osapuolia, sillä on oikeus sitoutua tähän sopimukseen ja antaa tilitoimistolle oikeus käsitellä henkilötietoja tämän sopimuksen ja toimeksiantosopimuksen mukaisesti; h) vahvistaa ja vastaa siitä, että tämän sopimuksen mukainen henkilötietojen käsittely on lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaista, mukaan lukien tietoturvavaatimukset; i) vahvistaa, että se on antanut tilitoimistolle kaikki tarvittavat tiedot, jotta tilitoimisto voi täyttää tässä sopimuksessa ja toimeksiantosopimuksessa sille asetetut velvoitteet tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti; j) tai sen valtuuttama ulkopuolinen tarkastaja voi auditoida tilitoimiston tai tämän alihankkijoiden tämän sopimuksen alaista toimintaa; k) vastaa siitä, että korjaukset, poistot ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä tilitoimistolle; ja 1) pidättää itsellään kaikki omistusoikeudet, immateriaalioikeudet ja muut oikeudet henkilö- tietoihin. Jos osapuolet ovat sopineet, että tilitoimisto avustaa asiakasta tämän lainmukaisten selosteiden laatimisessa, asiakkaan tulee antaa tilitoimistolle tämän sitä varten tarvitsemat tiedot. Tilitoimisto toimittaa selosteet vain asiakkaalle. Tilitoimiston yleiset oikeudet ja velvollisuudet käsittelijänä Tilitoimisto a) käsittelee henkilötietoja ainoastaan toimeksian tosopimuksessa ja tässä sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin, vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvaa palvelua varten, ja ainoastaan tämän sopimuksen voimassaoloajan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tilitoimistolla ei ole oikeutta käyttää toimeksiantosuhteessa saamiaan henkilötietoja omassa toiminnassaan, luovuttaa niitä, käsitellä niitä, eikä yhdistää tietoja muuhun hallussaan olevaan aineistoon muutoin kuin toimeksiantosopimuksen tarkoittamassa laajuudessa ja sen mukaista tehtävää hoitaessaan; b) käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta; c) käsittelee ja varmistaa alaisuudessaan toimivan henkilön, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevän henkilötietoja ainoastaan asiakkaan antamien dokumentoitujen, lain mukaisten ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, paitsi jos sovellettavassa laissa toisin vaaditaan. Siinä tilanteessa tilitoimisto informoi asiakasta välittömästi tästä oikeudellisesta vaatimuksesta, edellyttäen, ettei sovellettava lainsäädäntö kiellä sellaista informointia; d) varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää ja, että kyseiset henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä sitoo asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus; e) toteuttaa kaikki lainsäädännön henkilötietojen käsittelijöiltä edellyttämät turvallisuustoimenpiteet siten kuin tässä sopimuksessa on tarkemmin sovittu; f) avustaa mahdollisuuksien mukaan ja käsittelyn luonteen huomioon ottaen asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä täyttämään asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä; g) avustaa käsittelyn luonteen ja tilitoimiston saatavilla olevat tiedot huomioon ottaen asiakasta varmistamaan, että asiakkaalle laissa asetettuja velvollisuuksia, kuten turvatoimia, vaikutusten arviointia ja ennakkokuulemista, noudatetaan. Tilitoimisto on velvollinen avustamaan asiakasta vain sovellettavan lainsäädännön tilitoimistolle käsittelijänä asettamien velvoitteiden mukaisessa laajuudessa; h) huomioi asiakkaan toimittamat tietojen korjaukset, poistot ja muutokset ilman aiheetonta viivytystä henkilötietojen käsittelyssä; i) tämän sopimuksen aikana tai sen päätyttyä joko tuhoaa tai palauttaa asiakkaalle asiakkaan valinnan ja ohjeiden mukaisesti kaikki henkilötiedot ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tuhoamista ja palauttamista koskevista käytännöistä voidaan sopia tarkemmin erikseen osapuolten kesken; j) ylläpitää tarvittavia selosteita/kirjanpitoa käsittelytoimista ja saattaa asiakkaan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka osoittavat, että tilitoimisto noudattaa sille tässä sopimuksessa ja sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjä velvollisuuksia; k) sallii asiakkaan tai asiakkaan valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit ja osallistuu niihin siten kuin tässä sopimuksessa on tarkemmin sovittu; ilmoittaa asiakkaalle, jos tilitoimisto katsoo, että asiakkaan antama ohjeistus rikkoo sovellettavaa lainsäädäntöä; m) ilmoittaa asiakkaalle, jos tilitoimisto katsoo, että asiakkaan toimintatavoissa on puutteita, ja avustaa tarvittaessa asiakasta toimintatapojen korjaamisessa.

Tilitoimistolla on oikeus laskuttaa yllä kuvatuista avustamis-, korjaamis- ja pyyntöihin vastaamistoimista, auditoinnin tuesta sekä asiakkaan ohjeistuksen muutoksista johtuvista toimista ja kustannuksistaan erikseen.

TIETOTURVA Tilitoimisto toteuttaa ja ylläpitää asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuustaso ja joilla suojellaan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta, ottaen huomioon erityisesti uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit. Tilitoimiston tämän sopimuksen johdosta toteuttamat käsittelyn tietoturvaperiaatteet on kuvattu tarkemmin tämän sopimuksen liitteessä 1-B. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että tilitoimistoa informoidaan kaikista niistä asiakkaan toimittamiin henkilötietoihin liittyvistä seikoista (kuten riskiarvioinneista sekä erityisten henkilötietoryhmien käsittelystä), jotka vaikuttavat tämän sopimuksen mukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin. Tietoturvajärjestelyjä arvioidaan, tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

ALIHANKKIJAT Tilitoimisto saa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä tämän sopimuksen perusteella. “Alihankkijalla” tarkoitetaan käsittelijää, joka käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen mukaisesti, kokonaan tai osittain, käsittelijän lukuun ja tämän toimeksiannosta. Käsittelyssä käytettävät alihankkijat sopimuksen alkaessa ilmoitetaan asiakkaan pyynnöstä. Tilitoimisto tiedottaa asiakkaalle ennalta suunnitelluista muutoksista, joilla alihankkijoita lisätään tai vaihdetaan. Mikäli asiakas ei hyväksy suunniteltua muutosta, asiakkaalla ja tilitoimistolla on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän ajan muutoksen tiedottamisesta irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään kyseisen kolmenkymmenen (30) päivän jakson päättyessä sen palvelun osalta, jonka tuottamiseen alihankkijan muutos vaikuttaa ja jossa henkilötietoja käsitellään. Mikäli alihankkijavaihdos, jota asiakas ei hyväksy ja johon tilitoimisto ei voi vaikuttaa, estää tai olennaisesti vaikeuttaa palveluntuottamista, tilitoimistolla ei ole velvollisuutta tuottaa sellaista palvelua. Tilitoimisto solmii kirjallisen käsittelysopimuksen alihankkijan kanssa ja edellyttää kaikkien alihankkijoiden noudattavan tilitoimistolle tässä sopimuksessa asetettuja tietosuojavelvoitteita tai vastaavan tietosuojan tason takaavia velvoitteita. Alihankkija käsittelee henkilötietoja vain kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Tilitoimisto vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toimista kuin omistaan.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO Tilitoimisto voi siirtää henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason, ulkopuolelle ainoastaan asiakkaan etukäteisellä kirjallisella suostumuksella. Mikäli siirretään tietoja edellä mainittujen alueiden ulkopuolelle, tilitoimisto solmii sovellettavan lain edellytysten mukaisen sopimuksen henkilötietojen siirrosta tarvittavien osapuolten kanssa. Sopimus henkilötietojen siirrosta laaditaan Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaisesti. Vaihtoehtona mallisopimuslausekkeiden käytölle siirto voi tapahtua muita soveltuvan lainsäädännön hyväksymiä siirtoperusteita käyttäen/hyödyntäen. Mikäli mallisopimuslausekkeiden tai minkä tahansa muun lainmukaisen siirtoperusteen ja tämän sopimuksen välillä on ristiriita, mallisopimuslausekkeet ja vaihtoehtoiset siirtoperusteet saavat soveltamisjärjestyksessä aina etusijan suhteessa toimeksiantosopimukseen ja tähän sopimukseen.

HENKILÖTIETOJEN TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN “Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella” tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. Tilitoimiston on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä siitä, kun tilitoimisto tai sen käyttämä alihankkija on saanut loukkauksen tietoonsa. Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, ilmoitus tulee tehdä asiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Tilitoimiston on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava asiakkaalle tieto henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen johtaneista olosuhteista sekä muista siihen liittyvistä tilitoimiston saatavilla olevista seikoista asiakkaan kohtuullisten pyyntöjen mukaisesti. Siltä osin kuin kyseinen tieto on tilitoimiston saatavilla, on asiakkaalle tehtävässä ilmoituksessa kuvattava ainakin: a) kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät; b) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, joka vastaa käsittelijän tietosuoja-asioista; c) kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; sekä d) kuvaus niistä toimenpiteistä, jotka tilitoimisto ehdottaa toteutettaviksi ja/tai on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta, mukaan lukien tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi. Jos ja siltä osin kuin edellä listattuja tietoja ei ole mahdollista toimittaa samanaikaisesti, tiedot voidaan toimittaa vaiheittain ilman aiheetonta viivytystä.

AUDITOINTI Asiakkaalla on oikeus auditoida käsittelijän tämän sopimuksen alainen tietojenkäsittelytoiminta. Asiakas on velvollinen käyttämään auditoinnissa vain sellaisia ulkopuolisia tarkastajia, jotka eivät ole tilitoimiston kilpailijoita. Osapuolet sopivat auditoinnin ajankohdasta ja muista yksityiskohdista hyvissä ajoin ennen sen suorittamista. Auditointi tulee suorittaa tavalla, joka ei haittaa tilitoimiston sitoumuksia kolmansiin osapuoliin nähden. Kaikkien asiakkaan edustajien ja auditointiin osallistuvien ulkopuolisten tarkastajien tulee allekirjoittaa tavanomainen salassapitositoumus tilitoimiston hyväksi. Asiakas vastaa kaikista auditoinnista aiheutuvista kustannuksista. Tilitoimistolla on myös oikeus laskuttaa avustamisesta auditoinnissa ja muusta auditoinnista johtuvasta lisätyöstä.

SALASSAPITO Tilitoimisto sitoutuu a) pitämään luottamuksellisena kaikki asiakkaalta vastaanottamansa henkilötiedot, b) varmistamaan, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta, sekä c) varmistamaan, että henkilötietoja ei siirretä/luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä kirjallista suostumusta, ellei käsittelijä ole velvollinen ilmaisemaan tietoja pakottavan lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen perusteella. Mikäli rekisteröity tai viranomainen tekee henkilötietoja koskevan pyynnön, tilitoimiston tulee, niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista, ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta pyynnöstä ennen pyyntöön vastaamista tai muiden henkilötietoja koskevien toimenpiteiden suorittamista. Mikäli toimivaltainen viranomainen vaatii välitöntä vastausta, ilmoittaa tilitoimisto asiakkaalle pyynnöstä niin pian kuin on mahdollista pyyntöön vastaamisen jälkeen, ellei pakottavasta laista muuta johdu.

VASTUUNRAJOITUS Toimeksiantosopimuksen mukaisia vastuunrajoituksia sovelletaan myös tähän sopimukseen. Jos vastuunrajoituksista ei ole toimeksiantosopimuksessa sovittu, noudatetaan seuraavaa: Tilitoimisto vastaa vain huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Tilitoimisto ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta. Jos kolmas osapuoli tekee osapuolelle henkilötietojenkäsittelyn perusteella korvausvaatimuksen, siitä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. Jos tilitoimisto joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle vahingonkorvausta, asiakkaan on hyvitettävä tilitoimistolle tästä aiheutunut menetys sikäli kuin se ei johdu tilitoimiston virheestä tai laiminlyönnistä sopimusehtojen noudattamisessa. Tilitoimiston vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 10.000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman tilikauden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 20.000 euroa, ellei muusta enimmäismäärästä ole nimenomaisesti sopimuksessa sovittu. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen tilikauden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi muuna tilikautena. Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti eivät aiheuta tilitoimistolle muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu. Vaatimukset tilitoimistolle on tehtävä kirjallisesti viipymättä. Jos virhe tai puute havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, huomautus on tehtävä heti ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa. Jos eriteltyä vaatimusta ei ole tehty tilitoimistolle kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon toteamisesta, ei korvausta makseta. Korvausta ei myöskään makseta, jos vaatimus tehdään, kun on kulunut yli kolme (3) vuotta kyseisestä käsittelytapahtumasta. Kaikissa tapauksissa kumpikin osapuoli vastaa itse valvontaviranomaisen tai toimivaltaisen tuomioistuimen sille määräämistä hallinnollisista sanktioista, jotka ovat ko. valvontaviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti seurausta siitä, että kyseinen osapuoli ei ole noudattanut sille tietosuojalainsäädännössä asetettuja vaatimuksia tai velvoit- teita.

VOIMASSAOLO Tämän sopimuksen voimassaolo on sidottu toimeksiantosopimuksen voimassaoloon ja päättyy automaattisesti toimeksiantosopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä. Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusta, tilitoimistolla on oikeus purkaa toimeksiantosopimus ja tämä sopimus, mikäli asiakas ei seitsemän (7) päivän kuluessa tilitoimiston lähettämästä kehotuksesta ole korjannut menettelyään ja huolehtinut kaikkiin toimiin ryhtymisestä rikkomuksesta johtuvien seurausten välttämiseksi, korjaamiseksi ja korvaamiseksi. Velvoitteet, joiden on niiden luonteen vuoksi tarkoitus säilyä voimassa tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä riippumatta, jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisestä riippumatta.

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

Asiakas on antanut yleisen suostumuksen alihankkijoiden käyttöön. Tilitoimisto toimittaa pyydettäessä luettelon alihankkijoista.

Rekisteröityjen ryhmät sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja luonne
Tilitoimisto käsittelee seuraavien rekisteröityjen ryhmien tietoja seuraaviin tarkoituksiin

Asiakkaan palkan- ja palkkionsaajat palkka- ja henkilöstöhallinnon toteuttamiseksi
Asiakkaan henkilöasiakkaat saatavien seurantaa varten
Yhdistyksen jäsenet yhdistyksen jäsenhallintaa ja laskutusta varten
Asunto-osakeyhtiön osakkaat asunto-osakeyhtiön hallintoa varten
Osakasrekisteri osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla

Käsittelyiden kohde ja ryhmät sekä henkilötietojen tyyppi
Tilitoimisto käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä:

Nimi ja yhteystiedot

Henkilötunnus

Henkilön perustiedot kuten syntymäaika, sukupuoli ja koulutustiedot.

Palkanlaskennassa tarvittavat tiedot kuten ennakonpidätystiedot, sairauspoissaoloja koskevat tiedot

Palkanlaskennassa tarvittavat tietosuoja-asetuksen tarkoittamat erityiset henkilötietoryhmät
sairauspoissaolot/terveystiedot ja ammattiyhdistysjäsenyystiedot

Palkanlaskennan perusteella syntyneet palkka-, eläke-, ja verotustiedot sekä muut vastaavat tiedot
Laskutusta ja perintää varten tarvittavat laskutus- ja perintätiedot
Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallinnointia varten tarvittavat osakas- ja osakkuustiedot

Muut erityiset henkilötietoryhmät

Tilitoimisto käsittelee lisäksi seuraavia erityisiä henkilötietoryhmiä:
Henkilötietojen käsittelyn kesto

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin palveluita toimitetaan
toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä.

Henkilötietojen maantieteellinen sijainti
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa maissa / seuraavilla alueilla:

Suomi ja muut ETA-maat

HENKILÖTIETOJEN TIETOTURVA TILITOIMISTOSSA

Tietoturvaa ja henkilötietojen lainmukaista käsittelyä varmentavat toimet.

Tilitoimisto: TalousAvain.net / Vendea Oy

Laatija, päivittäjä: Kimmo Lähti

Päiväys, muutospäiväys: 1.04.2024

Hallinto

Tietoturva sekä henkilötietojen lainmukainen käsittely ovat keskeinen osa tilitoimiston toimintaperiaatteita.

Tietoturvaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät roolit ja vastuut on nimetty henkilötasolla.

Tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät käytännöt on määritelty

Tietoturvapolitiikka ja tietoturvakäytännöt on auditoitu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja ne
katselmoidaan säännöllisesti.

Henkilöstö

Henkilöstön roolit, työtehtävät ja vastuut on määritetty selkeästi.
Työntekijöiden kanssa on laadittu sopimus liike- ja ammattisalaisuuksien salassapidosta

Työsuhteiden päättymisen varalle on luotu toimintamalli, jossa on huomioitu käyttöoikeuksien poistaminen ja
työntekijän hallussa mahdollisesti olevien aineistojen palauttaminen.

Henkilöstö on perehdytetty tietoturvapolitiikkaan ja –käytäntöihin ja perehdytys kuuluu osana uusien
työntekijöiden koulutusohjelmaa.

Olennaisten tietoturvaan liittyvien vaaratilanteiden raportointiin ja käsittelyyn on toimintamalli.

Ulkopuolisten pilvitallennuspalveluiden käyttö tapahtuu ainoastaan yrityksen johdon määrittämissä tilanteissa ja hyväksymillä palveluntarjoajilla.

Etätyöskentelylle on luotu tietoturvaan liittyvät ohjeet.

Toimitilaturvallisuus

Toimintamallit

Suojattavan tiedon käsittely erilaisissa viestintäjärjestelmissä, kuten sähköpostissa tai pikaviestimissä on
määritelty ja internetin ja sosiaalisen median käytölle tilitoimiston tietoverkossa luotu hyväksyttävän käytön pelisäännöt.

Tilitoimiston tiloissa on turvalukitus
Tilitoimiston tiloissa on sähköinen kulunvalvonta

Tilitoimistolla on ajantasainen rekisteri toimitilojen ja muiden suojattavien kohteiden avaimista sekä
kulkutunnisteista.

Asiakkaiden ja kolmansien osapuolten pääsy työpisteisiin sekä suojattaviin kohteisiin ja tietoihin on estetty

Asiakkaan tunnistaminen ja aineistojen luovutukset

Asiakkaiden edustajat tunnistetaan ennen asiakassuhteen alkamista ja tunnistetiedot tallennetaan
rahanpesulain edellyttämällä tavalla.

Asiakkaan aineistojen luovutustilanteessa noudatetaan hyvän tilitoimistotavan edellyttämiä sekä asiakkaan kanssa sovittuja tunnistus- ja luovutuskuittauskäytäntöjä.

Tietojärjestelmissä käytetään vain yksilöityjä nimetyille henkilöille osoitettuja käyttäjätunnus/salasanapareja.
Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa tilitoimiston johto on arvioinut riskin epäolennaiseksi.

Henkilöstön käyttäjätunnuksista ja käyttöoikeuksista tilitoimiston ulkopuolisiin tietojärjestelmiin pidetään
kirjaa.

Työntekijöiden käyttöoikeuksien tarpeellisuutta tarkastellaan työtehtävien olennaisesti muuttuessa.

Salasanat, PIN-koodit ja käyttäjähallintaan tarkoitetut koodit säilytetään tarkoitukseen soveltuvassa
turvallisessa tietojärjestelmässä/tiedostossa.

Kaikissa luottamuksellista tietoa sisältävissä tietojärjestelmissä on käytössä salasanaan tai vastaavaan
menettelyyn perustuva pääsynhallinta.

Tietojärjestelmien pääkäyttäjätunnusten oletussalasanat on vaihdettu ja tietojärjestelmien salasanat
vaihdetaan säännöllisesti.

Ulkopuoliset toimijat

Ulkopuolisia toimijoita ovat esimerkiksi siivousliikkeet, vartiointiliikkeet, kiinteistönhoitoyritykset, isännöintiliikkeet ja muut yhteistyökumppanit, joilla on pääsy organisaatioin toimitiloihin tai suojattaviin tietoihin.

Toimitiloissa säännöllisesti työskentelevät ulkopuolisten toimijoiden työntekijät perehdytetään tarvittavissa määrin tilitoimiston tietoturvakäytäntöihin

Jos tilitoimisto hallinnoi sopimuksen mukaan asiakkaan puolesta asiakkaan käyttäjien pääsyä
tietojärjestelmiin, käyttäjähallinnointi tapahtuu asiakkaan nimettyjen henkilöiden kanssa, sovittuja
tunnustamistapoja hyödyntäen sekä huolehtien tunnusten ja salasanojen tietoturvallisista toimitustavoista

Käyttövaltuushallinta ja salasanapolitiikka

Tilitoimiston yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu kirjallinen sopimus luottamuksellisen tiedon
salassapidosta ja yhteistyökumppanit ovat tietoisia tilitoimiston tietoturvakäytännöistä ja suojattavista
kohteista sekä tietosuoja-asetuksen vaatimuksista.

Ulkopuolisista ICT-palveluista on laadittu kirjalliset palvelusopimukset sekä kirjallinen sopimus
luottamuksellisen tiedon salassapidosta.

Tilitoimiston ja palveluntarjoajan välinen vastuunjako on dokumentoitu kirjallisesti ja palveluntarjoaja on
tietoinen tilitoimiston tietoturvakäytännöistä ja suojattavista kohteista.

Tilitoimiston ja ulkoistettujen ICT-palveluiden toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä keskustellaan
määräajoin palveluntarjoajan kanssa.

Suojattavien kohteiden ja tiedon hallinta

Suojattavia kohteita ovat esimerkiksi työasemat, kannettavat tietokoneet, palvelimet ja mobiililaitteet.

Suojattaville kohteille määritelty hyväksyttävän käytön pelisäännöt.
Asiakaan kirjanpitoaineistolle, henkilötiedoille ja muille tiedoille on laadittu käsittelyohjeet.

Sekä digitaalisen tiedon, että tulosteiden tuhoamiselle on laadittu tietoturvallisen tuhoamisen
menettelyohjeet.

Käytössä on asianmukaiset tietosuojaroskasäiliöt tai asiakirjasilppuri luokitellun tiedon tuhoamista varten.

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden tietoturva

Tilitoimiston käytössä olevat työasemat, kannettavat tietokoneet, mobiililaitteet ja muut päätelaitteet on
rekisteröity ja dokumentoitu asianmukaisesti.

Koneiden säännöllisesti tietoturvapäivityksistä on huolehdittu asianmukaisesti ja päivityksiä valvotaan.
Työntekijöiden oikeutta asentaa ohjelmistoja työasemille on rajattu ja asennuksia valvotaan.

Asianmukainen virus- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmisto on käytössä.
Tietoverkko ja tietokoneet on suojattu palomuurilla.

Työntekijöiden henkilökohtaisten tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttö henkilötietojen käsittelyyn on
kielletty.

Siirrettävät tietovälineet

Siirrettäviä tietovälineitä ovat esimerkiksi USB-muistitikut, USB-massamuistit, CD/DVD-levyt ja muut vastaavat
muistilla tai tallennustilalla varustetut laitteet, jotka voidaan kytkeä tietokoneeseen.

Tilitoimistossa ei käytetä siirrettäviä tietovälineitä työtehtävien hoitamiseen tai suojattavan tiedon käsittelyyn lukuun ottamatta erikseen sovittuja tilanteita kuten aineiston luovutus tilintarkastajalle tai aineiston luovutus tai vastaanotto asiakkaan nimetyn yhteyshenkilön kanssa.

Ulkoistetut ICT-palvelut

Ulkoistetuilla ICT-palveluilla tarkoitetaan tässä kohdassa tilitoimiston ulkopuolisia yrityksiä, jotka tuottavat tilitoimistolle esimerkiksi palvelimien ja työasemien ylläpitopalvelua, tallennus- sekä varmistuspalveluita, tietoturvan ylläpitopalvelua tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitopalvelua.

Käytettäessä siirrettäviä tietovälineitä edellä mainittuihin tarkoitukseen on niiden sisältö suojattu salasanalla.

Palvelin- ja tietoliikenneturvallisuus

Toimitilojen palvelintilat ja tietoliikenneyhteyksien edellyttämät tilat pidetään lukittuina.
Langattomien verkkojen tietoliikenne on salattu.
Vierasverkot on eriytetty tilitoimiston sisäisestä tietoverkosta luotettavalla menetelmällä.
Palvelinkäyttöjärjestelmät päivitetään säännöllisesti.

Palvelinjärjestelmä on rakennettu vikasietoiseksi tai kahdennettuksi siten, että tietojärjestelmien toiminta ei keskeydy yksittäisestä laiterikosta.

Taloushallinnon pilvipalvelut

Taloushallinnon pilvipalvelulla tarkoitetaan tässä kohdassa SaaS- tai ASP-palveluna toimitettavia taloushallinnon tietojärjestelmiä, joita organisaatio käyttää taloushallinnon palveluidensa tuottamiseen omille asiakkailleen.

Sopimuksiimme taloushallinnon pilvipalvelun käytöstä sisältyy kirjallinen palvelutasosopimus.

Tilitoimiston ja palveluntarjoajan välinen vastuunjako on dokumentoitu kirjallisesti.

Tilitoimisto on saanut palveluntarjoajalta selvitykset, jotka todentavat että palvelua tuotetaan
tietosuojaasetuksen sekä kirjanpitolain asettamat aineiston säilytysvaatimukset huomioiden.

ASIAKKAAN ANTAMA OHJEISTUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ

Asiakkaan antama ohjeistus:

PALVELUERITTELY Liite nro 2

Tilitoimisto TalousAvain.net / Vendea Oy

Asiakas

Toimeksianto sisältää palveluja seuraavilta Palvelualueilta

Palvelut toimitetaan sopimuksen, tämän erittelyn, muiden sopimuksen liitteiden ja Yleiset sopimusehdot TAL2023 mukaan.

PalvelualuePalvelualueen käyttöönottopäivä (kirjanpidon tms. aloituskausi)
Viimeisin muutospäiväys
Kirjanpitolainsäädännön mukainen kirjanpito, arvonlisä- ja tuloveroilmoitukset, sekä muu lakisääteinen raportointi

Pankkivaltuutukseen liittyvät palvelut

Kirjanpidon asiakaskohtainen lisäraportoint

Johdon laskenta- ja controllerpalvelut (talouspäällikön palvelut)

Palkkahallinto

Laskutus- ja myyntireskontrapalvelut

Ostoreskontrapalvelut

Rakentamispalvelun ja kunnossapitotöiden raportointi

Vero-oikeudelliset ja yhtiöoikeudelliset palvelut

Pysyväisarkistointi

Tilitoimiston käyttämän ohjelmiston rajoitettu etäkäyttöx
HR Palvelut

Rahoitusneuvonta

Muu neuvonta ja konsultointipalvelutx
Muut palvelut

HINTALIITE TAL2023 – Liite 3

Tilitoimiston palkkion määräytymisperusteet

Veloituksista ja laskutuksesta on lausuttu liitteenä olevissa TAL2023 yleisissä ehdoissa

TalousAvain.net / Vendea Oy (2347831-4)STARTTIAVAINKASVUAVAINTULOSAVAIN
HINNASTO (liite2 sopimuksiin) 1.11.2023 alkaen – hinnat ALV0   
Normaalisti laskutus 1 kuukauden välein 10 pv maksuajalla. Muutokset hintoihin ilmoitetaan 1 kk etukäteen. Talousavaimella on oikeus lisätä palkkioihin ja kuluihin kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron määrä ja muu kulloinkin sovellettava lain edellyttämä julkisoikeudellinen maksu. TalousAvain varaa myös oikeuden veloittaa muu maksu asiakkaan laimilyödessä sopimusehdot tai maksun viivästyessä veloittaa muut aiheutuneet kustannukset.Paketti joustavasti jaettuun asioiden hoitamiseen asiakkaan ja Talousavaimen kesken. Voit myös hoitaa itsenäisesti osan asioista ja Talousavain auttaa sopimuksen mukaan taloushallinnon osalta. Laskutus tapahtuu käytetyn ajan mukaisesti. KK palvelumaksulla varmistamme, että yrityksesi asiat ovat kunnossa ja tarpellisiin asioihin reagoidaan sekä seuraamme yhtiön tilannetta ja teemme tarpeen vaatiessa ALV ilmoitukset.Kiinteähintainen ratkaisu. TalousAvain hoitaa peruskirjanpidon, ALV ilmoitukset ja muut velvoitteet sekä kuukausittaiset tarkistukset. Asiakas hoitaa myynti ja ostolaskuttamisen ja reskontran – tarvittaessa autamme tässä lisätyön tuntihinnalla. KK maksuun voidaan yhdessä sopia myös palkanmaksu sovitulle määrälle sekä tarvittaessa lisäpalkka pussien hinta ja muita kuukausittaisia taloushallinon toimia. Hinta sovitaan erikseen.Kokonaisvaltainen palvelu asiakkaille, jotka haluavat Talousavaimen hoitavan normaalin kuukausittaisen taloushallinnon lisäksi myös vuosittaiset toimenpiteet kiinteähintaisesti. Paketti voi sisältää palkanmaksu tai muita taloushallinnon toimia sovitusti. Palveluun voidaan sisällyttää myös muita tehtäviä tarpeen mukaisesti. Hinta sovitaan erikseen.
    
TalousAvain.net palvelutKk toimet ja tuntiveloitusKiinteähintainen kk taloushallinto alkaenKiinteähintainen kk + vuosittainen taloushallinto alkaen
Palvelumaksu / kk kattaen tarvittavat toimet, pienessä työmäärässä voidaan kokonaisveloitusta tarkastaa vuosittain39 eur / kk79 € / kk119 € / kk
Vuosisopimus alennus StarttiAvain, maksu kauden alussa.-25% 
Nimetty taloushallinnon asiantuntija ja sijainenxxx
Arvonlisävero raportointi ja ilmoitukset tarpeen mukaisestixxx
Omavero seuranta, yhtiön talous tilanteeen raportointi, uudet vaatimukset reagointi tarpeen mukaisestixxx
Ennakkoverot seuranta ja päivitys tarpeen mukaisesti olennaisissa muutoksissa.xxx
Taloushallinnon perustyöt (kirjanpito, palkanlaskenta, muut)69 € / tuntixx
Ulkomaan myynti-ilmoitukset, EU myynti tai muu vastaava, vuosi-ilmoitus,muu pyydetty ilmoitus19,00 € / ilmoitus19,00 € / ilmoitus19,00 € / ilmoitus
Puuttuvien tietojen keruu tai ehtojen vastainen lisätyö tuntiveloituksen lisäksi19 eur / puuttuva tai myöhässä toimitettu aineisto19 eur / puuttuva tai myöhässä toimitettu aineisto19 eur / puuttuva tai myöhässä toimitettu aineisto
Normaalista poikkeava aineiston nouto tai muu erityinen lisätyö tuntiveloituksen lisäksi19,00 € aineisto19,00 € aineisto19,00 € aineisto
Tilinpäätös ja tuloveroilmoitus tai muu vuosittainen toimi69 € / tunti69 € / tuntix
Muut taloushallinnon tai neuvontatyöt tuntihintaisesti69 € / tunti69 € / tunti69 € / tunti
Muut tuotteet ja palvelut erikseen sovitun hinnan mukaisestixxx
Taloushallinnon erityistehtävät, neuvonta ja asiantuntijaneuvonta tehtävät myös erillisenä asiantuntija tehtävänä79 € / tunti79 € / tunti79 € / tunti
Lainopilliset palvelut129 € / tunti129 € / tunti129€ / tunti
Muut taloushallinnon erityistehtävät sopimuksen mukaisesti179 € tunti179 € tunti179 € tunti
OhjelmistomaksutOhjelmistomaksut käytön mukaisestiOhjelmistomaksut käytön mukaisestiOhjelmistomaksut käytön mukaisesti
 ohjelmistotoimittajan hinnaston mukaisestiohjelmistotoimittajan hinnaston mukaisestiohjelmistotoimittajan hinnaston mukaisesti

YLEISET SOPIMUSEHDOT TAL2023 – Liite 4.

Tilitoimiston palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan näitä sopimusehtoja.

Tarjous

 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Sopimuksen voimaantulo

 1. Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet toimeksiantosopimuksen, asiakas on hyväksynyt tilitoimiston tarjouksen tai tilitoimisto on vahvistanut asiakkaan tilauksen.

Palvelut

 1. Tilitoimiston tehtäväksi sovitut tehtävät ovat sopimuksen liitteenä olevassa Palveluerittelyssä tai muussa asiakirjassa tehtäväksi yhdessä sovitut palvelut (jäljempänä Palvelut). Näitä ehtoja sovelletaan myös, mikäli tilitoimisto hyväksyy asiakkaan tilauksesta tehtäväkseen muitakin kuin
  Palveluerittelyssä mainittuja palveluja.

Tilitoimisto aloittaa Palvelun viipymättä sen jälkeen, kun asiakas on antanut tilitoimistolle tarvittavat tiedot ja aineiston sekä maksanut mahdollisesti sovitun ennakkomaksun. Tilitoimiston tulee huolehtia Palveluista huolellisesti ja ammattitaitoisesti tilitoimiston työ- ja raportointimenetelmien mukaan.

Perustiedot
4.Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että tilitoimistolla on asiakkaasta aina ajan tasalla olevat perustiedot (jäljempänä Perustiedot). Tällaisia tietoja ovat yhteys-, henkilö-, tilikausi-, ja kaupparekisteritiedot, toimiala, kotipaikka, kansallisuus, hallituksen jäsenet, muut kulloinkin voimassa olevan
rahanpesulainsäädännön edellyttämät tiedot sekä muut tarvittavat tiedot ja toimenpideohjeet. Asiakas nimeää ja valtuuttaa yhteyshenkilön antamaan tilitoimistolle tarvittavat Palveluihin liittyvät tiedot ja päätökset. Osapuolet ilmoittavat toisilleen yhteyshenkilön vaihtumisesta.

Tietojen ja toimenpideohjeiden antaminen

 1. Palvelujen suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja aineisto on annettava tilitoimistolle niin hyvissä ajoin, että tilitoimisto voi tehdä tehtävänsä asianmukaisesti normaalina työaikana. Jos
  muuta ei ole sovittu, aineiston tulee olla tilitoimiston käytettävissä seuraavasti:
  – koko kirjanpitoaineisto kohdekuukauden päättymistä seu-
  raavan kuukauden 10. päivään mennessä
  – palkanlaskenta-aineisto viisi (5) arkipäivää ennen palkanlas-
  kennan sovittua valmistumispäivää
  – tilinpäätös- ja verotukseen liittyvä
  kolmenkymmenen (30) päivän
  päättymisestä
  – muu aineisto viimeistään kymmenen (10) arkipäivää ennen
  määräpäivää.

Asiakas myötävaikuttaa Palvelujen tuottamiseen ja täyttää omat tehtävänsä huolellisesti sopimuksen ehtojen sekä viranomaisten ja tilitoimiston ohjeiden ja suositusten mukaisesti.
Tilitoimiston tiedusteluihin ja tarkistuspyyntöihin on vastattava viipymättä.

Luottamuksellisuus

 1. Osapuolen on pidettävä salassa tietoon saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot.

Niitä ei saa käyttää muutoin kuin sopimuksen täyttämiseksi. Tilitoimiston tarjous, tilausvahvistus ja sopimus ehtoineen sekä niihin sisältyvät suunnitelmat ja muu aineisto ovat luottamuksellisia tietoja. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päätyttyä. Osapuolet huolehtivat siitä, että myös hei-
dän henkilöstönsä ja alihankkijansa sitoutuvat salassapitoon.

Sopimuksen voimassaolo

 1. Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden (2) kuukauden irtisanomisajoin, ellei muuta ole sovittu. Jos kumpikaan osapuoli ei irtisano määräaikaista sopimusta vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sovitun määräajan päättymistä, sopimuksen voimassaolo jatkuu toistaiseksi kahden (2) kuukauden irtisanomisajoin.

Sopimuksen päättyessä Palvelu saattaa olla Palvelun
luonteen mukaisesti kesken sopimuksen aikana kuluneelta tai
kulumassa olleelta Palveluiden käsittelykaudelta. Tätä on
käsitelty jäljempänä 11. kohdassa.

Palveluiden keskeyttäminen ja sopimuksen purku

 1. Tilitoimistolla on oikeus keskeyttää Palvelut, jos
  a) asiakkaan maksu tilitoimistolle viivästyy yli seitsemän (7) päivää,
  b) asiakas ei toimita tarvittavia tietoja tai aineistoa ajallaan tai
  ei muutoin asianmukaisesti myötävaikuta Palvelujen tuottamiseen,
  c) asiakas rikkoo sopimusta muutoin tai Palvelujen tuottamiselle merkityksellisiä lakeja tai viranomaisten määräyksiä, ohjeita tai suosituksia, tai
  d) asiakas kieltäytyy noudattamasta tilitoimiston kirjausohjeita tilanteessa, josta voi seurata rikos- tai siviilioikeudellisia seuraamuksia osapuolille. Tätä ehtoa sovelletaan, vaikka kyse olisi vain osapuolten erilaisesta tulkinnasta lain, määräyksen, suosituksen tai ohjeen sisällöstä tai merkityksestä, kuten esimerkiksi tulojen ja niihin kohdistuvien menojen jaksottamises-
  ta, varojen ja velkojen arvostamisesta kirjanpidossa tai tilinaineisto kuluessa viimeistää

Jos asiakas ei oikaise tilannetta seitsemän (7) päivän kulues-sa tilitoimiston kirjallisesta huomautuksesta, tilitoimistolla on oikeus purkaa sopimus.

Jos palvelun tuottaminen edellyttää erityisasiantuntijaa tai ulkopuolisen asiantuntijalausunnon hankkimista, tilitoimisto tiedottaa siitä asiakkaalle. Jos tilitoimisto ja asiakas eivät
pääse yhteisymmärrykseen tällaisen palvelun toteuttamisesta
tai asiantuntijalausunnon hankinnasta seitsemässä (7)
päivässä tarpeen ilmenemisestä, tilitoimistolla on oikeus
keskeyttää Palvelut ja purkaa sopimus.

Jos tilitoimistolla on perusteltu syy epäillä, että asiakkaan toiminta täyttää sellaisen rikoksen tunnusmerkistön, jolla on merkitystä Palvelujen tuottamiselle, tai jos asiakkaan
toiminnassa suoraan tai välillisesti rikotaan tuomioistuimen määräämää liiketoimintakieltoa, tilitoimistolla on oikeus välittömästi keskeyttää Palvelut ja purkaa sopimus.

 1. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos tilitoimisto rikkoo sopimusta olennaisesti eikä ryhdy oikaisemaan tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa asiakkaan kirjallisesta huomautuk-
  sesta.
 2. Osapuoli saa purkaa sopimuksen, jos toinen osapuoli hakee velkojiltaan akordia, toisen osapuolen omaisuutta on haettu konkurssiin luovutettavaksi tai toinen osapuoli asetetaan selvitystilaan. Osapuoli saa purkaa sopimuksen myös, jos toinen osapuoli, osapuolen hallituksen jäsen tai osapuolessa määräysvaltaa suoraan tai välillisesti muutoin käyttävä henkilö
  on asetettu velvoittavan pakotelainsäädännön alaisen pakotteen kohteeksi.

Jos asiakas on asetettu konkurssiin, sopimuksen jatkamiseen
sovelletaan konkurssilain 3 luvun 8 §:ää.

Palvelut sopimuksen päättyessä

 1. Jos sopimus päättyy ennen kuin sopimuksen aikana päättyneen tilikauden tilinpäätös on tehty, tilitoimisto laatii tilinpäätöksen, jos asiakas maksaa siitä ennakkomaksun ja toimittaa
  tilitoimistolle tilinpäätöstä ja verotusta varten tarvittavat tiedot ja aineiston kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilikauden päättymisestä, jos osapuolet eivät ole sopineet muusta
  aikataulusta. Mikäli asiakas ei toimita tarvittavaa aineistoa aikataulun mukaisesti, ei tilitoimistolla ole velvollisuutta laatia tilinpäätöstä eikä veroilmoitusta. Tilitoimisto ei ole velvollinen
  laatimaan tilinpäätöstä ja veroilmoitusta myöskään, jos tilitoimisto on purkanut sopimuksen sopimusehtoihin perustuvalla purkuperusteella.

Jos sopimus päättyy kesken tilikauden, ennakkomaksun saa- tuaan tilitoimisto laatii käytettävissään olevien tietojen peruseella tasetilien erittelyt. Vastaavasti tilitoimisto huolehtii
palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon kannalta tarpeelliset erittelyt. Tilitoimisto ei ole velvollinen laatimaan edellä sanottuja erittelyjä, jos tilitoimisto on purkanut sopimuksen
sopimusehtoihin perustuvalla purkuperusteella.

Tilitoimisto veloittaa edellä mainituista Palveluista kustannukset ja palkkion käytäntönsä mukaan. Tilitoimistolla on oikeus veloittaa asiakkaalta sopimuksen päättymiseen
mennessä jo tekemänsä työ ja aiheutuneet suoranaiset kustannukset.

Oikeudet aineistoon, aineiston pidätysoikeus ja aineiston
luovuttaminen asiakkaalle

 1. Tilitoimiston tuottaman aineiston ja tietokantojen ja auto- maatioratkaisujen (esimerkiksi järjestelmäintegraatiot, oletustiliöinnit, TES-automatiikka, raporttimääritykset, jaksotus- ja vyörytyssäännöt, robotiikkatoiminnot ja vastaavat) kaikki oikeudet kuuluvat tilitoimistolle, kun palvelut on tuotettu tilitoimiston käyttöönsä hankkimalla tai sen omalla ohjelmistolla. Tällä ehdolla ei ole vaikutusta niihin oikeuksiin, jotka asiakkaalla on tilitoimistolle antamaansa aineistoon. Muilla kuin tilitoimistolla ei ole ilman tilitoimiston lupaa oikeutta hyödyntää kaupallisesti tietokantoja. Kaupallisena hyödyntämisenä ei pidetä lainsäädännöllisten velvoitteiden kuten tilintarkastuksen tai tietosuoja-asetuksen edellyttämän
  auditoinnin toteuttamista.

Kun palvelu tuotetaan asiakkaan käyttöönsä hankkimalla tai sen omalla ohjelmistolla, johon se on antanut tilitoimistolle käyttöoikeuden palvelun tuottamiseksi, kuuluvat aineiston ja
tietokantojen oikeudet asiakkaalle.

Tilitoimistolla on oikeus tuottaa ja julkaista erilaisia toimialakohtaisia, yritysmuotokohtaisia tai muita vastaavia tunnuslukuja, yhdistämällä eri asiakkaiden tietoja, siten että yksittäisen
asiakkaan, asiakkaan henkilökunnan ja asiakkaan yhteistyökumppaneiden tietoja tai muitakaan tietosuojalainsäädännöntarkoittamia henkilötietoja ei voida tunnistaa ja liikesalaisuudet
säilytetään, riippumatta siitä kummalle osapuolelle tietokantojen oikeudet kuuluvat. Tilitoimistolla on oikeus käyttää asiakkaan tietoja palveluiden tarjoamiseen asiakkaalle.
Tilitoimisto tuottaa ja julkaisee tietoja vain tietosuoja- ja kilpailulainsäädännön sallimissa tilanteissa.

Tilitoimistolla on oikeus pitää hallussaan olevat asiakkaan toimittaman aineiston perusteella tai muutoin asiakasta varten laatimansa aineistot, kunnes kaikki tilitoimiston asiakkaalta olevat saatavat on maksettu, ellei konkurssi- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tilitoimisto luovuttaa maksun saatuaan asiakkaan aineiston viipymättä asiakkaalle. Asiakas huolehtii kustannuksellaan aineiston
noutamisesta. Jos asiakas ei nouda aineistoa tilitoimiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, tilitoimisto lähettää sen kirjattuna postiennakkolähetyksenä, ellei toisin sovita. Tilitoimistolla on oikeus periä asiakkaan aineiston säilyttämisestä maksu.

Tilitoimistolla on oikeus säilyttää kopiot laatimastaan aineis- tosta myös sopimuksen päätyttyä, eikä se ole velvollinen pois-tamaan asiakkaan tietoja tietokannastaan, ellei pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johdu. Perustiedot tilitoimisto säilyttää vähintään viisi vuotta sopimuksen päättymisestä.

Maksut

 1. Tilitoimisto ja asiakas sopivat kirjallisesti toimeksiannon palkkiosta ja hinnoittelusta. Palkkion lisäksi tilitoimistolla on oikeus veloittaa tarpeelliset, tavanomaiset ja kohtuulliset suoranaiset matka- ja muut kustannukset.

Tilitoimistolla on oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksu, jos siitä on asiakkaan kanssa sovittu taikka, jos se voidaan tapauksen olosuhteissa muutoin katsoa perustelluksi.

Tilitoimistolla on oikeus veloittaa tavanomaisesta Palvelusta
poikkeavista lisätöistä eri korvaukset tilitoimiston hinnoitteluperusteiden mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

Maksut eivät sisällä arvonlisäveroa, joka kulloinkin voimassa olevana samoin kuin muut välilliset verot ja lain edellyttämät sekä viranomaisten määräämät maksut lisätään eriteltyinä maksuihin.

Tilitoimisto on varautunut ja panostanut Palveluiden tuottamiseen sopimuksen päättymiseen saakka. Tilitoimistolla on oikeus veloittaa palkkio ja mahdolliset suoranaiset kustannukset myös irtisanomisajalta, vaikka tilitoimistolla ei olisi teetetty Palveluja irtisanomisaikana, ellei muuta ole sovittu.

Mikäli tilitoimisto on hankkinut Palvelun tuottamiseksi asiakkaan käyttöön ohjelmistoja tai muita palveluja
ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ja asiakas irtisanoo sopimuksen, tilitoimistolla on oikeus irtisanoa ulkopuolisen

palveluntarjoajan kanssa tehdyt sopimukset päättymään samaan sopimuksen päättymishetkeen.

Laskuerittelyt, maksuehto, viivästysseuraamukset

 1. Tilitoimisto veloittaa palveluistaan tehdyn sopimuksen ja hinnastonsa mukaisesti. Palvelu- ja kuluveloitukset tulee eritellä sovitun hinnoitteluperusteen mukaisesti.

Jos muuta ei ilmene tilitoimiston hinnastosta taikka ei ole muutoin sovittu toisin, maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä ja viivästyskorkoa on maksettava korkolain
mukaan. Tilitoimistolla on oikeus veloittaa viivästyneen maksun perimiskulut.

Huomautukset laskuista

 1. Huomautukset laskuista on tehtävä kirjallisesti kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Maksujen ja yleisten sopimusehtojen muutokset

 1. Tilitoimistolla on oikeus muuttaa maksuja ilmoittamalla siitä 18. kohdan mukaisesti ennalta asiakkaalle ja kohdassa 19 sanotusti, ellei muuta ole sovittu.
 2. Jos nämä sopimuksessa noudatetut yleiset sopimusehdot muuttuvat, tilitoimistolla on oikeus muuttaa sopimusehtoja koraamalla yleiset ehdot muutetuilla yleisillä sopimusehdoilla.
 3. Tilitoimiston on ilmoitettava maksujen ja sopimusehtojen muutoksista asiakkaalle kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin asiakkaalla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä.
 4. Mikäli lainmuutoksen tai viranomaismääräyksen vuoksi maksut tai maksujen perusteet muuttuvat, tilitoimistolla on oikeus muuttaa maksuja vastaavasti. Muutoksista on ilmoitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Osapuolten vastuista

 1. Asiakas on kulloinkin voimassa olevan asiakkaan toimintaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti
  kirjanpitovelvollisena vastuussa kirjanpidostaan, verovelvollisena veroistaan ja henkilöstönsä työnantajana työantajavelvoitteistaan sekä rekisterinpitäjänä rekisterinpitäjän velvollisuuksistaan. Asiakas vastaa työnantajana lakien, työehtosopimusten ja muiden sopimusten tulkinnasta sekä niihin liittyvästä päätöksenteosta. Asiakas vastaa työaikakirjanpidosta. Asiakas on vastuussa asianmukaisten valvonta ja viranomaisilmoitusten tekemisestä ja tarpeellisten lupien
  hankkimisesta. Nämä vastuut eivät siirry tilitoimistolle.

Asiakas huolehtii siitä, että liiketapahtumia kuvaava asianmukainen aineisto kootaan, säilytetään ja toimitetaan tilitoimistolle. Vastuu tilitoimistolle toimitettujen tilikauden ja sen jälkeisiä tapahtumia kuvaavien tietojen ja aineiston ajantasaisuudesta, riittävyydestä, oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja kuulumisesta kirjanpitoon on asiakkaalla. Asiakas päättää, mitä laskelmia ja raportteja tehdään ja miten niitä hyödynnetään.

 1. Tilitoimisto antaa Palvelut ja asiantuntemuksensa
  asiakkaan käytettäväksi sopimuksen ja näiden sopimusehto-
  jen mukaisesti. Tilitoimiston on ilmoitettava asiakkaalle tämän

toimittamassa aineistossa havaitsemistaan virheistä. Tilitoimisto ei kuitenkaan ole velvollinen tarkkailemaan tai korjaamaan asiakkaan toimittaman aineiston mahdollisia lasku- tai
muita virheitä tai tarkastamaan asiakkaan antamia tietoja, ellei toisin ole sovittu.

 1. Tilitoimisto vastaa näiden yleisten sopimusehtojen mukaisin rajoituksin sopimusrikkomuksestaan, virheestä Palvelussaan ja laiminlyönnistään asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Tilitoimisto on velvollinen korvaamaan vahingon vain sikäli ja siltä osin kuin asiakas osoittaa, että tilitoimiston asianmukaisesti ja ajallaan suorittama sopimuksen mukainen toimenpide olisi estänyt vahingon tai rajoittanut sitä.

Tilitoimisto ei vastaa ulkomaisen vero-, yhtiö-, tai muun lainsäädännön tai sen tulkinnan selvittämisestä. Jos osapuolet ovat erikseen sopineet edellä mainittujen asioiden
selvittämisen ja säännösten soveltamisen kuulumisesta tilitoimiston asiakkaalle tarjoamaan palveluun, nämä yleiset sopimusehdot, mukaan lukien vastuunrajoitukset, soveltuvat
myös näiden palveluiden toimittamiseen.

Tilitoimiston virheestä ilmoittaminen ja sen korjaaminen

 1. Jos tilitoimiston asiakkaalle toimittamassa Palvelussa
  ilmenee virhe, asiakkaan on viipymättä ilmoitettava siitä tilitoi-
  mistolle. Tilitoimistolla on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata
  aiheuttamansa virhe veloituksetta niin pian kuin olosuhteet
  sallivat. Jos asiakas laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa
  virheestä, jonka tämä on havainnut tai tämän olisi pitänyt
  kohtuudella havaita, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää virheen
  perusteella vaatimuksia.

Mikäli tilitoimistolla ei asiakkaan reklamoidessa ole enää pää-
syä asiakkaan tietojärjestelmään asiakkaan tulee avata omal-
la kustannuksellaan tilitoimistolle pääsy tietojärjestelmään, jot-
ta tämä voi vastata reklamaatioon. Jos tilitoimisto käyttää
oikeuttaan tai täyttää velvollisuuttaan korjata aiheuttamansa
virhe, tilitoimisto vastaa tietojärjestelmään pääsyn avaamisen
kustannuksista.

Tilitoimisto vastaa vain omasta toiminnastaan

 1. Tilitoimisto ei vastaa asiakkaan veroista eikä muista kuin
  edellä 22. kohdassa mainituista vahingoista. Tilitoimisto ei ole
  korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut asiakkaan anta-
  mien tietojen tai ohjeiden taikka toimitetun aineiston
  puutteellisuudesta, virheellisyydestä tai viivästymisestä tai
  muutoin asiakkaan syystä tai mikäli vahingon on aiheuttanut
  asiakkaan puolesta tai lukuun toiminut muu kuin tilitoimiston
  henkilö. Tilitoimisto ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että
  asiakas tai tämän lukuun toiminut muu kuin tilitoimiston
  henkilö ei ole noudattanut Palvelulle suoraan tai välillisesti
  merkityksellisiä lakeja tai viranomaismääräyksiä taikka
  sovittuja ehtoja.

Tilitoimisto ei milloinkaan vastaa liiketoiminnallisista tai liik-
keenjohdollisista ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa
asiakas.

Tilitoimiston vastuunrajoitus välittömiin vahinkoihin ja
enimmäismäärään

 1. Tilitoimisto ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon,
  liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai

palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta
taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta.

Tilitoimisto vastaa vain huolimattomuudestaan johtuvista
vahingoista. Tilitoimiston vastuun enimmäismäärä per asiakkaan tilikausi on suurempi seuraavista:


a) kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa, tai
b) tilitoimiston asiakkaalta viimeisimpien kahdentoista (12) kuukauden aikana
laskuttamien palveluveloitusten (alv 0) määrä

Edellä enimmäismääriä sovelletaan, ellei muusta enimmäismäärästä
ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen tilikauden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi muuna
tilikautena.

Vastuunrajoituksia ei sovelleta törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti aiheutettuihin vahinkoihin.

Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti Palvelujen suorittamisessa eivät aiheuta tilitoimistolle muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu.

Vaatimusten esittämisen määräaika

 1. Eritelty vaatimus tilitoimistolle tulee tehdä kirjallisesti viipymättä kohdan 23 mukaisen virheestä ilmoittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun asiakas tuli tietoiseksi tai sen olisi kohtuullisesti pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteesta.
  Jos asiakas ei ole esittänyt kirjallisesti yksilöityä ja perusteltua vaatimusta kahdentoista (12) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta tai sen ensimmäisestä ilmoittamisesta, ei
  tilitoimistolla ole korvausvelvollisuutta. Tilitoimisto ei ole velvollinen maksamaan korvausta myöskään, jos vaatimus tehdään, kun on kulunut yli kolme (3) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana vahinko on tapahtunut kyseisen Palvelun toimittamisessa.

Tilitoimiston virheestä johtuviin lisävero- ja lisäeläkemaksuseuraamuksina aiheutuneisiin vahinkoihin
sovelletaan kolmen (3) vuoden sijasta kuuden (6) vuoden määräaikaa.

Kolmansien osapuolten vaatimukset

 1. Jos kolmas osapuoli tekee osapuolelle Palveluiden tai toimeksiantosopimuksen perusteella korvausvaatimuksen, siitä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. Jos tilitoimisto
  joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle vahingonkorvausta, asiakkaan on hyvitettävä tilitoimistolle tästä aiheutunut menetys sikäli kuin se ei johdu tilitoimiston virheestä tai laimin-
  lyönnistä sopimusehtojen noudattamisessa. Tilitoimiston vastuunrajoitukset soveltuvat myös kolmansien vaatimuksiin tilitoimiston ja asiakkaan välisessä suhteessa.

Alihankkijat ja henkilöstö

 1. Jos toisin ei ole sovittu eikä pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, osapuolet saavat käyttää alihankkijoita. Osapuoli vastaa alihankkijansa suorituksesta kuin omastaan. Asiakkaan velvoitteet tilitoimistolle ja ehdot tilitoimiston vastuunra- joituksista ovat voimassa myös tilitoimiston alihankkijan, hen- kilöstön, osakkaiden ja johtohenkilöiden hyväksi.

Nimetön

Tilitoimiston vastuuvakuutus
29.
Tilitoimisto ylläpitää kustannuksellaan asianmukaisen vas-tuuvakuutuksen. Vahinkotapahtuman sattuessa asiakkaan tulee osaltaan antaa vakuutusyhtiölle tarpeelliset selvitykset ja varata tälle mahdollisuus vahingon määrän ja laadun arvioimiseen.

Nimetön

Ylivoimainen este; vapauttamisperusteet
30.
Mikäli osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy tämän vaikutuspiirin ulkopuolisesta sei- kasta (ylivoimainen este), kuten lakosta, työsulusta tai muusta työselkkauksesta, tulipalosta, muusta onnettomuudesta tai kriisitilanteesta, ukkosvauriosta tai muusta luonnontapahtu- masta taikka viestintäyhteys- tai sähköhäiriön vuoksi, osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ja seuraa- muksista niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteet edellyttävät. Vapauttamisperusteeksi katsotaan myös
– viranomaisen tai pankin virhe tai viivästys,
– laitteisto- ja ohjelmistovika-, tietoliikenteen tai -yhteyksien katkeaminen, keskeytys ja häiriö sekä
– verkkolaskuoperaattorin toimenpide.

31. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle.

Ilmoitukset
32.
Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen samoin kuin muut sopimuksen mukaiset huomautukset ja ilmoitukset on tehtävä todisteellisesti. Ellei toisin ole sovittu, ilmoitukset kat- sotaan tehdyiksi ja tulleen vastaanottajan tietoon seuraavasti: (i) heti, kun ilmoitus on toimitettu vastaanottajalle henkilökohtaisesti; (ii) kirjattuna postilähetyksenä sopimuksessa mainittuun tai osapuolen myöhemmin kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen, kun lähettämisestä on kulunut seitsemän (7) arkipäivää; tai (iii) heti, kun sähköposti on lähetetty sopimuksessa mainittuun tai osapuolen kir- jallisesti myöhemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sähköinen viestintä
33.
Osapuolet vastaavat kumpikin osaltaan tietoturvallisuudesta ja huolehtivat viruksentorjunta- ja muiden suojausjärjestelmiensä kunnosta ja ajanmukaisuudesta. Osapuolet tietävät ja hyväksyvät, että tästä huolimatta sähköinen viestintä voi häiriytyä. Osapuolet saavat lähettää toisilleen sähköpostitse viestejä ja liitetiedostoja niitä salaamatta, jos muuta ei ole sovittu. Osapuoli ei vastaa siitä, että hänelle sähköisen viestintäjärjestelmän kautta lähetetty viesti tai liiteaineisto on vastaanotettu muuttumattomana tai viivytyksettä.

34. Palvelun tuotantoon yhteiskäytössä käytettyjen tietojärjestelmien käyttö
Palveluntuotannossa käytetyn sovellusohjelmiston käyttö- oikeus voi olla a) asiakkaan tilitoimistolle antama käyttöoikeus asiakkaan omaan tai sen hankkimaan ohjelmistoon tai b) tili- toimiston myös osittain asiakkaalle antama rajoitettu etäkäyt- töoikeus tilitoimiston käyttöoikeudella hankkimaan tai sen omaan ohjelmistoon. Tilanteen a) ehdot on kuvattu kohdassa 34a. Tilanteen b) ehdot on kuvattu kohdassa 34b.

34a. Jos tilitoimisto tuottaa osan tai kaikki sovitut kirjanpito-, laskenta-, tai muut Palvelut käyttäen asiakkaan hankkimaa sovellusohjelmistoa esimerkiksi tietoverkon välityksellä, noudatetaan tähän käyttöön seuraavaa, ellei muuta sovita:

Tilitoimiston käyttöoikeus

Asiakas myöntää/hankkii omalla kustannuksellaan tilitoimistolle alihankkijoineen sujuvan palvelutuotannon edellyttämän maksuttoman käyttöoikeuden käyttämäänsä sovellusohjelmistoon. Tilitoimiston tulee noudattaa asiakkaan ja/tai kolmannen osapuolen, kuten ohjelmiston valmistajan, antamia ohjeita ja käyttöehtoja ja käyttää käyttöoikeuttaan vain sovittuun tarkoitukseen. Tilitoimistolla ei ole oikeutta ilman asiakkaan kirjallista suostumusta luovuttaa käyttöoikeutta edelleen.

Asiakas toimittaa tilitoimistolle tarpeelliset käyttäjätunnukset. Tilitoimiston on säilytettävä saamiaan tunnuksia huolellisesti ja tilitoimiston on huolehdittava siitä, että toimitettuja tunnuksia saa käyttää vain tilitoimiston valtuuttama käyttäjä (tai käyttäjät). Tilitoimiston tulee käyttää asianmukaista virustorjuntaa,
palomuuria sekä muita tarvittavia tietoturvaratkaisuja.

Asiakkaan vastuu

Sovellusohjelmisto sijaitsee asiakkaan tai käyttöoikeuden asiakkaalle luovuttaneen ohjelmistotoimittajan nimeämällä työasemalla tai palvelimella. Asiakas vastaa sovellusohjelmiston ylläpidosta sekä siitä, että sovellusohjelmistoon on mahdollista ottaa yhteys tavanomaisin teknisin menetelmin. Asiakas vastaa tietoliikenneyhteyden rakentamisen ja tietojen siirron kustannuksista pois lukien tilitoimiston oman inter-
netyhteyden kustannukset.

Asiakas vastaa omasta ohjelmiston käytöstään ja sen avulla luomansa materiaalin sisällöstä, oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Asiakkaan näin tuottama aineisto katsotaan asiakkaan tilitoimistolle palvelun tuottamiseksi luovuttamaksi kirjanpitoaineistoksi.

Immateriaalioikeuden loukkaus

Asiakas vastaa siitä, että tilitoimiston ohjelmiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen voimassa olevaa immateriaalioikeutta. Asiakas ei vastaa oikeudenloukkauksesta, joka johtuu siitä, että tilitoimisto ei ole noudattanut asiakkaan antamia asianmukaisia ohjeita.

Menettely immateriaalioikeuden loukkaustilanteissa

Jos kolmas osapuoli katsoo, että tilitoimisto loukkaa hänen immateriaalioikeuttaan ohjelmiston käytöllä, tilitoimiston on ilmoitettava vaatimuksesta kirjallisesti asiakkaalle viipymättä. Jos
tilitoimisto valtuuttaa asiakkaan puolestaan vastaamaan kolmannen osapuolen vaatimuksiin ja antaa asiakkaalle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun, asiakkaan tu-
lee huolehtia siitä parhaaksi katsomallaan tavalla omalla kustannuksellaan ja vastata tilitoimiston maksettavaksi mahdollisesti tulevista korvauksista.

Jos vaatimus on lainvoimaisesti hyväksytty tai asiakas katsoo vaatimuksen oikeutetuksi, asiakkaalla on oikeus harkintansa mukaan


– hankkia omalla kustannuksellaan oikeus käytön tai sen osan jatkamiseen,

– muuttaa käyttöoikeutta niin, ettei kolmannen oikeuksia loukata tai

– korvata ohjelmisto toisella toiminnallisesti vastaavalla.

Häiriöt ja muutokset sovellusohjelmiston käytettävyydessä Tilitoimiston Palveluiden tuottaminen edellyttää asianmukaisen ohjelmiston käyttömahdollisuutta. Asiakas vastaa ohjelmiston käytössä ilmenneistä häiriöistä, katkoksista tai tietojen menetyksestä johtuvista ylimääräisistä tilitoimiston työkustannuksista, elleivät nämä johdu tilitoimiston toiminnasta tai tilitoimiston oman internetyhteyden katkoksista. Asiakas pyrkii ratkaisemaan ongelman niin pian kuin häiriön tai tilanteen laatu
kohtuudella edellyttää ja ratkaiseminen on mahdollista.

Tilitoimisto ei vastaa ohjelmiston käyttöoikeuden mahdollisesta keskeytymisestä, päättymisestä tai viivästyksestä asiakkaalle aiheutuvista vahingoista eikä viivästyksistä.

Jos käytön tai käyttöoikeuden keskeytys, olennainen muutos, lakkaaminen tai toimintamallin muutos aiheuttaa muutoksia palveluntuotannon, esimerkiksi kirjanpito- tai palkanlaskentapalvelun, työmääriin ja kustannuksiin, tilitoimistolla on oikeus muuttaa asiakkaalta perittäviä maksuja tätä vastaavasti.

Käyttöoikeuden voimassaolo ja päättyminen

Etäkäyttöoikeus on voimassa enintään vain niin kauan kuin asiakkaalla on käyttöoikeus sovellusohjelmistoon. Etäkäyttöoikeus lakkaa viimeistään silloin, kun toimeksiantosopimus
Palveluista päättyy.

34b. Jos on sovittu siitä, että asiakas tuottaa osan kirjanpito-, laskenta-, tai muusta Palveluja koskevasta aineistosta etäkäyttäen tilitoimiston käyttöoikeudella hankkimaan tai sen omaa sovellusohjelmistoa tietoverkon välityksellä, noudatetaan tähän etäkäyttöön seuraavaa, ellei muuta sovita:

Asiakkaan käyttöoikeus

Tilitoimisto myöntää/hankkii eri maksusta asiakkaan käytettäväksi rajoitetun etäkäyttöoikeuden tilitoimiston käyttämään sovellusohjelmistoon. Asiakkaan tulee noudattaa tilitoimiston
ja/tai kolmannen osapuolen, kuten ohjelmiston valmistajan,
ohjeita ja käyttöehtoja ja käyttää etäkäyttöoikeuttaan vain sovittuun tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman tilitoimiston kirjallista suostumusta luovuttaa etäkäyttöoikeutta edelleen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tyypillisiä pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia luovutusti-
lanteita ovat esimerkiksi luovutus tilintarkastukseen tai lainsäädännön määräämään viranomaistarkastukseen. Asiaka vastaa näistä pakottavan lainsäädännön perusteella luovutetuista etäkäyttöoikeuksista aiheutuvista kustannuksista.

Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle käyttäjäkohtaiset käyttäjätunnukset. Asiakkaan on säilytettävä saamiaan tunnuksia huolellisesti ja jos muuta ei ole sovittu, tunnuksia saa käyttää
vain asiakkaan henkilöstöön kuuluva nimetty käyttäjä (tai käyttäjät). Asiakas vastaa aina asiakkaalle annetuilla tunnuksilla tehdyistä toimenpiteistä.

Sovellusohjelmisto sijaitsee tilitoimiston, tilitoimiston alihankkijan tai käyttöoikeuden tilitoimistolle luovuttaneen ohjelmistotoimittajan palvelimella. Asiakas vastaa oman tietoliikenneyhteyden hankkimisen ja tietojen siirron kustannuksista sekä käyttämiensä ohjelmistojen ja pääte- ja tietokonelaitteiden sopivuudesta, toimivuudesta ja kunnossapidosta suhteessa sovellusohjelmistoon. Asiakkaan tulee käyttää asianmukaista virustorjuntaa, palomuuria sekä muita tarvittavia tietoturvaratkaisuja. Ellei muuta ole erikseen sovittu, tilitoimisto ei vastaa ohjelmison toimivuudesta asiakkaan käyttöympäristössä eikä ohjelmistoon mahdollisesti tehtävien korjausten, päivitysten tai ylläpitotoimien aiheuttamista muutostarpeista asiakkaan käyttöympäristössä.

Asiakas vastaa omasta ohjelmiston käytöstään ja sen avulla luomansa materiaalin sisällöstä, oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Asiakkaan näin tuottama aineisto katsotaan
asiakkaan tilitoimistolle luovuttamaksi kirjanpitoaineistoksi.

Immateriaalioikeuden loukkaus

Tilitoimisto vastaa siitä, että etäyhteyskäyttö ei sopimusta solmittaessa loukkaa kolmannen osapuolen Suomessa voimassa olevaa immateriaalioikeutta. Tilitoimisto ei vastaa oikeudenloukkauksesta, joka johtuu siitä, että asiakas ei ole etäkäytössä noudattanut sille annettuja ohjeita tai siitä, että asia-
kas on käyttänyt ohjelmistosovellusta muita kuin sovittuja tarkoituksia varten.

Menettely immateriaalioikeuden loukkaustilanteissa

Jos kolmas osapuoli katsoo, että asiakas loukkaa hänen immateriaalioikeuttaan etäyhteyskäytöllä, asiakkaan on ilmoitettava vaatimuksesta kirjallisesti tilitoimistolle viipymättä. Jos asiakas valtuuttaa tilitoimiston puolestaan vastaamaankolmannen osapuolen vaatimuksiin ja antaa tilitoimistolle
asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun, tilitoimisto huolehtii siitä parhaaksi katsomallaan tavalla omalla kustannuksellaan ja vastaa asiakkaan maksettavaksi mahdollisesti
tulevista korvauksista. Korvausten maksaminen edellyttää, että vastuu oikeudenloukkauksesta kuuluu näiden sopimusehtojen mukaisesti tilitoimistolle.

Jos vaatimus on lainvoimaisesti hyväksytty tai tilitoimisto katsoo vaatimuksen oikeutetuksi, tilitoimistolla on oikeus harkintansa mukaan
– hankkia omalla kustannuksellaan oikeus käytön tai sen osan
jatkamiseen,

– muuttaa etäkäyttöoikeutta niin, ettei kolmannen oikeuksia
loukata,
– korvata etäkäyttöoikeus toisella toiminnallisesti vastaavaan
ohjelmistoon annettavalla etäkäyttöoikeudella tai

– lopettaa etäkäyttöoikeus ilman irtisanomisaikaa.

Oikeudenloukkausta ei katsota tilitoimiston virheeksi tai viivästykseksi. Tilitoimiston vastuu oikeudenloukkauksesta rajoittuu tämän kohdan mukaisiin toimenpiteisiin.

Häiriöt ja muutokset sovellusohjelmiston käytettävyydessä
Tilitoimisto ei takaa sovellusohjelmiston virheetöntä tai jatkuvaa toimintaa, ellei erikseen ole muuta sovittu. Tilitoimisto ei vastaa häiriöistä, katkoksista tai tietojen menetyksestä johtuvista vahingoista. Asiakkaan tulee ilmoittaa tilitoimistolle häiriöistä yksilöidysti ja tilitoimisto pyrkii ratkaisemaan ongelman
niin pian kuin häiriön laatu kohtuudella edellyttää ja ratkaiseminen on mahdollista. Korjaus voidaan tehdä esimerkiksi antamalla ohjeet ongelman kiertämiseksi. Jos häiriö johtuu muusta kuin tilitoimiston vastattavasta seikasta, tilitoimistolla on oikeus saada selvitystyöstä eri korvaus.

Etäkäyttöoikeuden voimassaolo ja päättyminen

Etäkäyttöoikeus on voimassa enintään vain niin kauan kuin tilitoimistolla on käyttöoikeus sovellusohjelmistoon. Etäkäyttöoikeus lakkaa viimeistään silloin, kun toimeksiantosopimus Pal-
veluista päättyy.

Muutokset

Jos etäkäytön lakkaaminen tai toimintamallin muutos aiheuttaa muutoksia palveluntuotannon, esimerkiksi kirjanpito- tai palkanlaskentapalvelun työmääriin, tilitoimistolla on oikeus
muuttaa asiakkaalta veloitettavia maksuja.

Rekrytointirajoitus

 1. Kumpikaan osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen suostumusta ottaa palvelukseensa toisen palveluksessa olevaa henkilöä tai ollutta henkilöä, joka on tehnyt keskeisiä Palvelun
  tarkoittamia tehtäviä eikä sopia muustakaan järjestelystä tällaisen henkilön työpanoksen hankkimiseksi, ennen kuin on kulunut kuusi (6) kuukautta Palveluista tehdyn sopimuksen
  päättymisestä.

Ellei muuta ole sovittu, rekrytointirajoitusta rikkoneen osapuolen on maksettava toiselle osapuolelle kyseisen henkilön kuuden (6) kuukauden bruttopalkan suuruinen korvaus.

Rekrytointirajoitus ei ole voimassa, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

Sopimuksen siirto

 1. Sopimuksen siirto on sallittu vain toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella. Tilitoimistolla on kuitenkin siirtäessään liiketoimintansa, johon Palvelut kuuluvat, oikeus siirtää sopi-
  mus oikeuksineen ja velvoitteineen liiketoiminnan luovutuksensaajalle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Sopimuksen muuttaminen

 1. Muut kuin 16.–19. ja 34a ja 34b kohdissa mainitut muutokset sopimukseen on tehtävä yhteisellä päätöksellä kirjallisesti.

Aiemmat sopimukset

 1. Sopimus, joka sisältää nämä sopimusehdot, syrjäyttää kaikki aikaisemmat osapuolten välillä tehdyt sopimuksen tarkoittamia Palveluja koskevat sopimukset sekä suulliset ja kirjalliset ilmoitukset.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

 1. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten neuvotteluissa tai
  sovittelumenettelyssä. Mikäli osapuolet eivät ole saavuttaneet yksimielisyyttä kohtuullisen ajan kuluessa, ratkaistaan riitaisuudet lopullisesti välimiesmenettelyssä
  Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies.
  Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja paikka on Helsinki.

Tilitoimistolla on kuitenkin oikeus nostaa Palvelusopimukseen perustuvasta maksamattomasta saatavasta kanne vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

 1. Sopimukseen sovelletaan näitä yleisiä ehtoja ja muita so-
  pimuksessa mainittuja asiakirjoja Suomen lain mukaan. Tilitoi-
  miston esitteissä, hinnastoissa ja muussa aineistossa olevat

tiedot ovat sopimuksen osa vain, jos tarjouksessa, tilausvah-
vistuksessa tai sopimuksessa on niin erikseen mainittu.

Soveltamisjärjestys

 1. Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaiset, asia-kirjoja sovelletaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:
 2. Toimeksiantosopimus
 3. Palveluerittely- ja muut sopimuksen liitteet rojärjestyksessä
 4. Nämä yleiset sopimusehdot.

Jos sopimusasiakirjoissa on pakottavan lainsäädännön kanssa ristiriitainen ehto, se väistyy ja kyseinen lain säännös tulee sovellettavaksi.

© Taloushallintoliitto 13.12.2023

SOPIMUSEHDOT LAKIPALVELUT

AVOIN ASIANAJOVALTAKIRJA SÄHKÖISELLÄ ALLEKIRJOITUKSELLA

Valtuutettu Valtuuttaja

VENDEA OY / TALOUSAVAIN.NET, 2347831-4

ASIAKKAAN NIMI, Y-TUNNUS

Allekirjoitukset
Valtuuttajan puolesta:

Nimi
Asema yhtiössä sähköposti

Avoimen asianajovaltakirjan liitteet

 1. Vendea Oy, toimeksiantosopimuksen vakioehdot
 2. Vendea Oy:n voimassa oleva hinnasto

Erillistä toimeksiantosopimusta ei tehdä.

Veloitus hinnaston ja sopimusehtojen mukaisesti.

TALOUSAVAIN.NET / VENDEA OY:N LAKIPALVELUJEN SEKÄ ERÄIDEN MUIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN TOIMEKSIANTOJA KOSKEVAT VAKIOEHDOT:

 1. Toimeksiannon soveltamisala.
  1.1. Yleiset toimeksiantosopimusta koskevat ehdot: näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan ja Vendea Oy:n välillä tehtyihin lakipalveluihin sekä niihin rinnastettaviin asiantuntijapalveluihin liittyviin toimeksiantosopimuksiin toimeksiantosopimusta täydentävinä ehtoina, ellei asiakkaan kanssa ole toisin erikseen kirjallisesti sovittu. Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa toimeksiantosopimusta.
  1.2. Tähän toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia.
 2. Sopimuksen osapuolet.
  2.1. Sopimusosapuolina ovat Talousavain.net / Vendea Oy (jäljempänä toimeksisaaja) ja toimeksiannon antanut asiakas (jäljempänä toimeksiantaja tai asiakas).
  2.2. Toimeksisaajan yhteystiedot ovat seuraavat: Talousavain.net / Vendea Oy, +358 (0)44 495 6500 info@talousavain.net
  Kotisivut: www.talousavain.net
  2.3. Toimeksisaaja on merkitty patentti – ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimeksisaajan Y-tunnus on 2347831-4. Toimeksisaaja on merkitty lisäksi mm. arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin.
 3. Toimeksiannon sisältö.
  3.1. Toimeksianto koskee lakipalvelua, tai muuta vastaavaa varsinaisen taloushallinnon ulkopuolista asiantuntijapalvelua, joka erikseen määritellään varsinaisessa toimeksiantosopimuksessa.
 4. Hinta ja maksuehdot.
  4.1. Toimeksisaaja veloittaa tehdystä työstä joko tuntiveloitusperusteisesti, tai kiinteällä toimeksiantoveloituksella määräytyvän palkkion. Palkkion veloitus ja sen peruste voidaan ilmoittaa asiakkaalle joko toimeksiantosopimuksen yhteydessä, tai muutoin kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.
  4.2. Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. puhelinneuvottelu) on 0,25 tuntia (15 minuuttia). Lisäksi asiakkaalta veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet todelliset kulut ja kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
  4.3. Mahdollisten matkojen osalta veloitetaan matka-ajasta normaalin palkkion mukainen hinta. Matka- aika on laskutettavaa työaikaa.
  4.4. Lähtökohtaisesti kertyneet palkkiot ja kulut laskutetaan, kun toimeksianto päättyy.
  4.5. On kuitenkin mahdollista, että kertyneet palkkiot ja kulut laskutetaan joko ennakkoon, tai vaiheittain kulloinkin sovittujen toimenpiteiden tultua tehdyiksi, kunhan siitä on asiakkaalle ilmoitettu etukäteen. Mahdolliset ennakkomaksut otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa. Myös ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen.
  4.6. Maksuehto on 10 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksusuoritukselle lasketaan ja peritään laillinen korkolain mukainen viivästyskorko.
  4.7. Edellä mainittuihin palkkioihin ja kuluihin sisältyvä arvonlisäveron osuus laskutetaan kulloinkin Suomessa voimassa olevan verokannan mukaisena.
 5. Toimeksiannon hoitaminen
  5.1. Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja toimeksiantosopimuksessa mainittuun tai toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
  5.2. Toimeksiannon vastuullinen henkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevaa muuta henkilökuntaa salassapitosäännöksien puitteissa ja niitä noudattaen. Salassapitosääntöjen estämättä toimeksisaajan henkilökunta voi käsitellä toimeksiantoon liittyviä salassa pidettäviä tietoja, jos se on perusteltua, jos sitä ei laissa ole kielletty.
 6. Vastuunrajoitus
  6.1. Toimeksisaaja ei vastaa toimeksiantajalle aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta. Toimeksisaaja vastaa vain huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Toimeksisaajan vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 10.000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa. Virhe tai laiminlyönti palvelujen suorittamisessa eivät aiheuta toimeksisaajalle muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu.
 7. Erimielisyys palkkion suuruudesta tai toimeksiannon hoitamisesta
  7.1. Mikäli toimeksiantaja pitää toimeksisaajan esittämää laskua virheellisenä tai liian suurena, toimeksiantajalla on mahdollisuus reklamoida laskusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.
  7.2. Toimeksisaajan ja toimeksiantajan on pyrittävä ratkaisemaan sovinnollisesti laskua koskeva mahdollinen erimielisyys.
 8. Toimeksiantajan velvollisuudet
  8.1. Toimeksiantajan on viipymättä ilmoitettava muuttuneet yhteystietonsa toimeksisaajalle.

8.2. Toimeksiantajan on ilmoitettava toimeksisaajalle myös kaikista muutoksista olosuhteissaan, joilla voi olla hoidettavan toimeksiannon kannalta merkitystä.

 1. Toimeksiantosopimuksen voimassaolo
  9.1. Toimeksiantosopimus tulee voimaan, kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksynyt. Hyväksyminen voi tapahtua myös kuittaamalla sopimus sähköpostilla hyväksytyksi.

9.2. Toimeksiantosopimuksen päättyminen. Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa, sopimus lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista.
9.3. Toimeksiantajalla on oikeus päättää tämä sopimus välittömin vaikutuksin koska tahansa. Toimeksisaajalla on tällöin oikeus laskuttaa toimeksiantajaa jo suorittamisensa toimenpiteiden osalta.

 1. Huomautukset
  10.1. Toimeksiantajan tulee esittää mahdolliset näitä toimeksiannon ehtoja koskevat huomautuksensa toimeksisaajalle kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimeksiantosopimuksen päiväyksestä lukien joko toimeksisaajan postiosoitteella tai sähköpostilla info@talousavain.net. Muussa tapauksessa toimeksiantajan katsotaan hyväksyneen kyseiset ehdot. 11. Vakioehtojen voimassaolo.
  11.1. Nämä vakioehdot ovat voimassa 1.3.2022 alkaen.
  11.2. Vendea Oy / Talousavain.net varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän asiakirjaan ilman ennakkoilmoitusta. Ehtoja ei voi muuttaa takautuvasti.

VENDEA OY:N LAKIPALVELUJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HINNASTO

Tuntiveloitusperuste juristin suorittamasta työstä on voimassa olevan hinnaston mukainen tuntihinta lisättynä arvonlisäverolla, jollei muuta kirjallisesti sovittu.

Minimiveloitus juristin toimenpiteiltä (esim. sähköposti, puhelu, asiakirjan hankkiminen ja vastaanottaminen) on 15 minuuttia (eli 0,25 tuntia).

Laskutus 10 vrk netto, viivästyskorko korkolain mukaan. Välilaskutusmahdollisuus.