Palvelu- ja sopimusehdot

1. Toimeksiantosopimus

Tilitoimisto toimittaa asiakkaalle Tilitoimiston palvelut ja ne voidaan tarvittaessa sopia erillisen palveluliitteen mukaisesti.

Hinnat ilmenevät tässä mukana olevasta erillisestä hintaliitteestä sen mukaisesti yhteisesti valitulla hinnoittelumallilla. Hinnastoja päivitetään tarpeen mukaisesti asiakasta etukäteen tiedottaen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on 2 kuukautta. Asiakkaalla on oikeus perua yhteistyö 30 päivän kuluessa aloittamisesta niin halutessaan. Ilmoitus tästä on annettava kirjallisesti.

Palvelut toimitetaan tämän sopimuksen, edellä mainittujen muiden liitteiden ja mainittujen Yleisten sopimusehtojen mukaan sekä toimeksiantosopimuksen ja liitteiden mukaan.

Yleiset sopimusehdot KL2004 sisältävät tilitoimiston vastuunrajoituksia. Vastuunrajoituksia sovelletaan kaikkiin tilitoimiston tuottamiin palveluihin, olivatpa ne kirjanpito- ja laskenta- ym. palveluja, verosuunnittelu-, vero- ja yhtiöoikeudellisia neuvonta- taikka muita tilitoimiston tuottamia neuvonta ja kehityspalveluja tai muita palveluita.

Yleiset sopimusehdot (YSE) KL2004.

Tarjous

1. Tilitoimiston tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Sopimuksen voimaantulo

2. Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet toimeksiantosopimuksen tai tilitoimisto on vahvistanut asiakkaan tilauksen.

Palvelut

3. Tilitoimiston tehtäväksi sovitut tehtävät ovat sopimuksen liitteenä olevassa palveluerittelyssä rastilla merkityt palvelut (jäljempänä Palvelut). Mikäli tilitoimisto ottaa asiakkaan tilauksesta tehtäväkseen muitakin kuin liitteessä mainittuja palveluja myös niihin sovelletaan näitä ehtoja.

Tilitoimisto aloittaa Palvelun viipymättä sen jälkeen, kun asiakas on antanut tilitoimistolle tarvittavat tiedot ja aineiston sekä maksanut mahdollisesti sovitun ennakkomaksun. Tilitoimiston tulee huolehtia Palveluista huolellisesti ja ammattitaitoisesti tilitoimiston työ- ja raportointimenetelmien mukaan.

Perustiedot

4. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että tilitoimistolla on asiakkaasta aina ajan tasalla olevat perustiedot (jäljempänä Perustiedot). Tällaisia tietoja ovat yhteys-, henkilö-, tilikausi- ja kaupparekisteritiedot, toimiala, koti, paikka, kansallisuus, hallituksen jäsenet sekä muut tarvittavat tiedot ja toimenpideohjeet. Asiakas nimeää ja valtuuttaa yhteyshenkilön antamaan tilitoimistolle tarvittavat Palveluihin liittyvät tiedot ja päätökset. Osapuolet ilmoittavat toisilleen yhteyshenkilön vaihtumisesta.

Tietojen ja toimenpideohjeiden antaminen

5. Palvelujen suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja aineisto on annettava tilitoimistolle niin hyvissä ajoin, että tilitoimisto voi tehdä tehtävänsä asianmukaisesti normaalina työaikana. Jos muuta ei ole sovittu, aineiston tulee olla tilitoimiston käytettävissä seuraavasti:

  • koko kirjanpitoaineisto kohdekuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä
  • palkanlaskenta-aineisto seitsemän (7) päivää ennen hyväksymis- ja maksupäivää
  • tilinpäätös- ja verotukseen liittyvä aineisto viimeistään 30 päivän kuluessa tilikauden päättymisestä
  • muu aineisto viimeistään kymmenen (10) arkipäivää ennen määräpäivää.

Asiakas myötävaikuttaa Palvelujen tuottamiseen ja täyttää omat tehtävänsä huolellisesti sopimuksen ehtojen sekä viranomaisten ja tilitoimiston ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tilitoimiston tiedusteluihin ja tarkistuspyyntöihin on vastattava viipymättä.

Luottamuksellisuus

6. Osapuolen on pidettävä salassa tietoon saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Niitä ei saa käyttää muutoin kuin sopimuksen täyttämiseksi. Tilitoimiston tarjous, tilausvahvistus ja sopimus ehtoineen sekä niihin sisältyvät suunnitelmat ja muu aineisto ovat luottamuksellisia tietoja. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päätyttyä. Osapuolet huolehtivat siitä, että myös heidän henkilöstönsä tai alihankkijat sitoutuvat salassapitoon.

Sopimuksen voimassaolo

7. Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden (2) kuukauden irtisanomisajoin, ellei muuta ole sovittu. Jos kumpikaan osapuoli ei irtisano määräaikaista sopimusta vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sovitun määräajan päättymistä, sopimuksen voimassaolo jatkuu toistaiseksi kahden (2) kuukauden irtisanomisajoin.

Palveluiden keskeyttäminen ja sopimuksen purku

8. Tilitoimistolla on oikeus keskeyttää Palvelut, jos
a) asiakkaan maksu tilitoimistolle viivästyy yli seitsemän (7) päivää,
b) asiakas ei toimita tarvittavia tietoja tai aineistoa ajallaan tai ei muutoin asianmukaisesti myötävaikuta Palvelujen tuottamiseen c) asiakas ei reagoi tilitoimiston pyyntöön tai huomautukseen tilitoimistolla on oikeus purkaa sopimus.

9. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos tilitoimisto rikkoo sopimusta olennaisesti eikä ryhdy oikaisemaan tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta.

10. Osapuoli saa purkaa sopimuksen, jos toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai sitä haetaan saneeraus- tai velkajärjestelymenettelyyn.

Asiakas rikkoo sopimusta muutoin tai palvelujen tuottamiselle merkityksellisiä lakeja tai viranomaisten määräyksiä, ohjeita tai suosituksia. Jos asiakas ei oikaise tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa tilitoimiston huomautuksesta riippumatta.

Eräät palvelut sopimuksen päättyessä

11. Jos sopimus päättyy ennen kuin sopimuksen aikana päättyneen tilikauden tilinpäätös on tehty, tilitoimisto laatii tilinpäätöksen, jos asiakas maksaa siitä ennakkomaksun ja toimittaa tilitoimistolle tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot ja aineiston. Jos sopimus päättyy kesken tilikauden, ennakkomaksun saatuaan tilitoimisto laatii käytettävissään olevien tietojen perusteella tasetilien erittelyt. Vastaavasti tilitoimisto huolehtii palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon kannalta tarpeelliset erittelyt. Tilitoimisto veloittaa edellä mainituista Palveluista kustannukset ja palkkion käytäntönsä mukaan.

Oikeudet aineistoon, aineiston pidätysoikeus ja aineiston luovuttaminen asiakkaalle

12. Tilitoimiston tuottaman aineiston ja tietokantojen oikeudet kuuluvat tilitoimistolle. Tällä ehdolla ei ole vaikutusta niihin oikeuksiin, jotka asiakkaalla on tilitoimistolle antamaansa aineistoon. Tilitoimistolla on oikeus pitää hallussaan olevat asiakkaan toimittaman aineiston perusteella tai muutoin asiakasta varten laatimansa aineistot, kunnes kaikki tilitoimiston asiakkaalta olevat saatavat on maksettu, ellei konkurssi- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tilitoimisto luovuttaa maksun saatuaan asiakkaan aineiston viipymättä asiakkaalle. Asiakas huolehtii kustannuksellaan aineiston noutamisesta. Jos asiakas ei nouda aineistoa tilitoimiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, tilitoimisto lähettää sen kirjattuna postiennakkolähetyksenä, ellei toisin sovita. Tilitoimistolla on oikeus säilyttää kopiot laatimastaan aineistosta myös sopimuksen päätyttyä. Tilitoimisto voi jakaa tiedot kolmannelle osapuolelle (esim. ohjelmistotoimittaja) tämän sopimuksen perusteella ilman eri vahvistuksia asiakkaalta. Perustiedot tilitoimisto säilyttää vähintään viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisestä. Tilitoimistolla on oikeus periä asiakkaan aineiston säilyttämisestä eri maksu.

Maksut

13. Tilitoimiston palkkion määräytymisperusteet on sovittu sopimuksen liitteissä. Palkkion lisäksi asiakkaan tulee maksaa tarpeelliset suoranaiset matka- ja muut kustannukset. Asiakkaan tulee maksaa tilitoimiston käytännön mukaiset eri korvaukset lisätöistä, ellei toisin sovita. Eri maksullista lisätyötä on esimerkiksi viivästyneen aineiston käsittely, lainmuutoksesta tai viranomaismääräyksestä tai käyttöön otettavasta alan suosituksesta johtuva tilikarttojen tai muun aineiston muutostyö sekä viranomaisen tiedonanto- tai muusta kehotuksesta johtuva tai muu tilitoimistosta riippumaton lisätyö. Jos viranomaisen tiedonanto- tai muu kehotus johtuu tilitoimiston virheestä tai laiminlyönnistä, kehotuksesta johtuvasta lisätyöstä ei kuitenkaan ole oikeutta periä eri maksua.

Maksut eivät sisällä arvonlisäveroa, joka samoin kuin muut välilliset verot ja viranomaisten määräämät maksut lisätään eriteltyinä maksuihin. Palvelumaksua tulee maksaa myös irtisanomisajalta sen mukaan mitä tilitoimiston hinnastossa on mainittu, vaikka tilitoimistolla ei olisi teetetty Palveluja irtisanomisaikana. Maksun perusteena voi olla esimerkiksi viimeisten kuuden (6) kuukauden keskimääräisen kuukausikorvauksen mukainen kuukausittainen maksu.

Maksuehto, viivästysseuraamukset

14. Jos muuta ei ilmene tilitoimiston hinnastosta taikka ei ole muutoin sovittu toisin, maksuehto on 10 päivää laskun päiväyksestä ja viivästyskorkoa on maksettava korkolain mukaan. Tilitoimistolla on oikeus veloittaa viivästyneen maksun perimiskulut.

Huomautukset laskuista

15. Huomautukset laskuista on tehtävä kirjallisesti kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Maksujen ja yleisten sopimusehtojen muutokset

16. Mikäli työvoimakustannukset tai muut maksujen määräytymisperusteet muuttuvat, tilitoimistolla on oikeus muuttaa maksuja vastaavasti.

17. Jos nämä sopimuksessa noudatetut yleiset sopimusehdot muuttuvat, tilitoimistolla on oikeus muuttaa sopimusehtoja korvaamalla yleiset ehdot muutetuilla yleisillä sopimusehdoilla.

18. Tilitoimiston on ilmoitettava maksujen ja sopimusehtojen muutoksista asiakkaalle kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin asiakkaalla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä.

19. Mikäli lainmuutoksen tai viranomaismääräyksen vuoksi maksut tai maksujen perusteet muuttuvat, tilitoimistolla on oikeus muuttaa maksuja vastaavasti. Muutoksista on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Osapuolten vastuista

20. Asiakas on kirjanpitovelvollisena vastuussa kirjanpidostaan, verovelvollisena veroistaan ja henkilöstönsä työnantajana työantajavelvoitteistaan. Asiakas on vastuussa asianmukaisten valvonta- ja viranomaisilmoitusten tekemisestä ja tarpeellisten lupien hankkimisesta. Nämä vastuut eivät siirry tilitoimistolle. Asiakas huolehtii siitä, että liiketapahtumia kuvaava asianmukainen aineisto kootaan, säilytetään ja toimitetaan tilitoimistolle. Vastuu tilitoimistolle toimitettujen tietojen ja aineiston oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja kuulumisesta kirjanpitoon on asiakkaalla. Asiakas päättää, mitä laskelmia ja raportteja tehdään ja miten niitä hyödynnetään.

21. Tilitoimisto antaa Palvelut ja asiantuntemuksensa asiakkaan käytettäväksi sopimuksen ja näiden sopimusehtojen mukaisesti. Tilitoimiston on ilmoitettava asiakkaalle tämän toimittamassa aineistossa havaitsemistaan virheistä. Tilitoimisto ei kuitenkaan ole velvollinen tarkkailemaan tai korjaamaan asiakkaan toimittaman aineiston mahdollisia lasku- tai muita virheitä tai tarkastamaan asiakkaan antamia tietoja, ellei toisin ole sovittu.

22. Tilitoimisto vastaa näiden yleisten sopimusehtojen mukaisin rajoituksin sopimusrikkomuksestaan, virheestä Palvelussaan ja laiminlyönnistään asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Tilitoimisto on velvollinen korvaamaan vahingon vain sikäli ja siltä osin kuin asiakas osoittaa, että tilitoimiston asianmukaisesti ja ajallaan suorittama sopimuksen mukainen toimenpide olisi estänyt vahingon tai rajoittanut sitä.

Tilitoimiston virheestä ilmoittaminen ja sen korjaaminen

23. Jos tilitoimiston asiakkaalle toimittamassa Palvelussa ilmenee virhe, asiakkaan on viipymättä ilmoitettava siitä tilitoimistolle. Tilitoimistolla on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta niin pian kuin olosuhteet sallivat. Jos asiakas laiminlyö ilmoittaa virheestä, jonka tämä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää virheen perusteella vaatimuksia.

Tilitoimisto vastaa vain omasta toiminnastaan

24. Tilitoimisto ei vastaa asiakkaan veroista eikä muista kuin edellä 22. kohdassa mainituista vahingoista. Tilitoimisto ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut asiakkaan antamien tietojen tai ohjeiden taikka toimitetun aineiston puutteellisuudesta, virheellisyydestä tai viivästymisestä tai muutoin asiakkaan syystä tai mikäli vahingon on aiheuttanut asiakkaan puolesta tai lukuun toiminut muu kuin tilitoimiston henkilö. Tilitoimisto ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että asiakas tai tämän lukuun toiminut muu kuin tilitoimiston henkilö ei ole noudattanut Palvelulle suoraan tai välillisesti merkityksellisiä lakeja tai viranomaismääräyksiä taikka sovittuja ehtoja. Tilitoimisto ei milloinkaan vastaa liiketoiminnallisista tai liikkeenjohdollisista ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa asiakas.

Tilitoimiston vastuun rajoitus välittömiin vahinkoihin ja enimmäismäärään

25. Tilitoimisto ei vastaa välillisistä vahingoista kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta. Tilitoimisto vastaa vain huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Tilitoimiston vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 10.000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman tilikauden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 20.000 euroa. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen tilikauden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi muuna tilikautena.

Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti Palvelujen suorittamisessa eivät aiheuta tilitoimistolle muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu.

Vaatimusten esittämisen määräaika

26. Vaatimukset tilitoimistolle on tehtävä kirjallisesti viipymättä. Jos virhe tai puute havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, huomautus on tehtävä heti ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa. Jos eriteltyä vaatimusta ei ole tehty tilitoimistolle kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon toteamisesta, ei korvausta makseta. Korvausta ei myöskään makseta, jos vaatimus tehdään, kun on kulunut yli kolme (3) vuotta kyseisen Palvelun toimittamisesta. Jos vahinko kuitenkin johtuu sellaisesta tilitoimiston vastuulle kuuluvasta virheestä, joka on tehty asiakkaan jälkiverotarkastettavaa kirjanpitoa suoraan koskevassa Palvelussa, edellä mainitun kolmen vuoden sijasta noudatetaan kuuden (6) vuoden määräaikaa kyseisen Palvelun toimittamisesta.

Kolmansien osapuolten vaatimukset

27. Jos kolmas osapuoli tekee osapuolelle Palveluiden tai toimeksiantosopimuksen perusteella korvausvaatimuksen, siitä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. Jos tilitoimisto joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle vahingonkorvausta, asiakkaan on hyvitettävä tilitoimistolle tästä aiheutunut menetys sikäli kuin se ei johdu tilitoimiston virheestä tai laiminlyönnistä sopimusehtojen noudattamisessa.

Alihankkijat ja henkilöstö

28. Osapuoli vastaa alihankkijansa suorituksesta kuin omastaan. Asiakkaan velvoitteet tilitoimistolle ja ehdot tilitoimiston vastuunrajoituksista ovat voimassa myös tilitoimiston alihankkijan, henkilöstön, osakkaiden ja johtohenkilöiden hyväksi.

Tilitoimiston vastuuvakuutus

29. Tilitoimisto ylläpitää kustannuksellaan asianmukaisen vastuuvakuutuksen. Vahinkotapahtuman sattuessa asiakkaan tulee osaltaan antaa vakuutusyhtiölle tarpeelliset selvitykset ja varata tälle mahdollisuus vahingon määrän ja laadun arvioimiseen.

Ylivoimainen este; vapauttamisperusteet

30. Mikäli osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy tämän vaikutuspiirin ulkopuolisesta seikasta (ylivoimainen este), kuten lakosta, työsulusta tai muusta työselkkauksesta, tulipalosta, muusta onnettomuudesta tai kriisitilanteesta, ukkosvauriosta tai muusta luonnontapahtumasta taikka viestintäyhteys- tai sähköhäiriön vuoksi, osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ja seuraamuksista niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteet edellyttävät. Vapauttamisperusteeksi katsotaan myös viranomaisen tai pankin virhe tai viivästys, laitteisto-, ohjelmisto-, yhteys- tai linjavika, tietoliikenteen tai -yhteyksien katkeaminen, keskeytys ja häiriö sekä verkko-operaattorin toimenpide.

31. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle.

Ilmoitukset

32. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen samoin kuin muut sopimuksen mukaiset huomautukset ja ilmoitukset on tehtävä todisteellisesti. Ellei toisin ole sovittu, ilmoitukset katsotaan tehdyiksi ja tulleen vastaanottajan tietoon sitä päivää ensiksi seuraavana arkipäivänä, jolloin

  • ne on jätetty Postin kuljetettavaksi osoitettuna sopimuksessa mainittuun tai osapuolen myöhemmin kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen,
  • ne on lähetetty sopimuksessa mainittuun tai osapuolen kirjallisesti myöhemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sähköinen viestintä

33. Osapuolet vastaavat kumpikin osaltaan tietoturvallisuudesta ja huolehtivat viruksentorjunta- ja muiden suojausjärjestelmiensä kunnosta ja ajanmukaisuudesta. Osapuolet tietävät ja hyväksyvät, että tästä huolimatta sähköinen viestintä voi häiriytyä. Osapuolet saavat lähettää toisilleen sähköpostitse viestejä ja liitetiedostoja niitä salaamatta, jos muuta ei ole sovittu. Osapuoli ei vastaa siitä, että hänelle sähköisen viestintäjärjestelmän kautta lähetetty viesti tai liiteaineisto on vastaanotettu muuttumattomana tai viivytyksettä.

Tilitoimiston käyttämän ohjelmiston rajoitettu etäkäyttö

34. Jos on sovittu siitä, että asiakas tuottaa osan kirjanpito-, laskenta-, tai muusta Palveluja koskevasta aineistosta etäkäyttäen tilitoimiston käyttämää sovellusohjelmistoa tietoverkon välityksin, noudatetaan seuraavaa, ellei muuta sovita:

Tilitoimisto hankkii eri maksusta asiakkaan käytettäväksi rajoitetun etäkäyttöoikeuden tilitoimiston käyttämään sovellusohjelmistoon. Sovellusohjelmisto sijaitsee tilitoimiston tai käyttöoikeuden tilitoimistolle luovuttaneen ohjelmistotoimittajan nimeämällä palvelimella. Asiakas vastaa tietoliikenneyhteyden rakentamisesta ja tietojen siirron kustannuksista sekä käyttämiensä ohjelmistojen ja pääte- ja tietokonelaitteiden sopivuudesta, toimivuudesta ja kunnossapidosta. Asiakkaalla tulee olla käytettävissään ajantasaiset virussuojaus- ja suojamuurijärjestelmät. Ellei muuta ole erikseen sovittu, tilitoimisto ei vastaa ohjelmiston toimivuudesta asiakkaan käyttöympäristössä eikä ohjelmistoon mahdollisesti tehtävien korjausten, päivitysten tai ylläpitotoimien aiheuttamista muutostarpeista asiakkaan käyttöympäristössä.

Asiakas vastaa omasta ohjelmiston käytöstään ja sen avulla luomansa materiaalin sisällöstä, oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Asiakkaan näin tuottama aineisto katsotaan asiakkaan tilitoimistolle luovuttamaksi kirjanpitoaineistoksi.

Asiakkaan tulee noudattaa tilitoimiston ja/tai kolmannen osapuolen, kuten ohjelmiston valmistajan, antamia ohjeita ja käyttää etäkäyttöoikeuttaan vain sovittuun tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman tilitoimiston kirjallista suostumusta luovuttaa etäkäyttöoikeutta osaksikaan eikä sillä tuotettua aineistoa tai palvelua edelleen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Asiakkaan on säilytettävä saamiaan etäkäyttäjätunnuksia ja salasanoja huolellisesti. Jos muuta ei ole sovittu, etäkäyttäjätunnuksia saa käyttää vain Asiakkaan henkilöstöön kuuluva nimetty käyttäjä. Asiakas vastaa aina Asiakkaalle annetuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimenpiteistä.

Tilitoimisto voi antaa tavanomaista puhelinneuvontaa sovellusohjelmiston etäkäytöstä. Ellei erikseen ole muuta sovittu, tilitoimisto ei vastaa siitä, että sovellusohjelmisto on jatkuvasti häiriöittä ja katkoksitta käytettävissä. Tilitoimisto ei vastaa häiriöistä tai katkoksista johtuvista vahingoista. Asiakkaan tulee ilmoittaa tilitoimistolle häiriöistä yksilöidysti ja tilitoimisto pyrkii ratkaisemaan ongelman niin pian kuin häiriön laatu kohtuudella edellyttää ja ratkaiseminen on mahdollista. Korjaus voidaan tehdä esimerkiksi antamalla ohjeet ongelman kiertämiseksi. Jos häiriö johtuu muusta kuin tilitoimiston vastattavasta seikasta, tilitoimistolla on oikeus saada selvitystyöstä eri korvaus.

Immateriaalioikeuden loukkaus

Tilitoimisto vastaa siitä, että etäyhteyskäyttö ei sopimusta solmittaessa loukkaa kolmannen osapuolen Suomessa voimassa olevaa immateriaalioikeutta. Jos kolmas osapuoli katsoo, että asiakas loukkaa hänen immateriaalioikeuttaan etäyhteyskäytöllä, asiakkaan on ilmoitettava vaatimuksesta kirjallisesti tilitoimistolle viipymättä. Jos asiakas valtuuttaa tilitoimiston puolestaan vastaamaan kolmannen osapuolen vaatimuksiin ja antaa tilitoimistolle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun, tilitoimisto huolehtii siitä parhaaksi katsomallaan tavalla omalla kustannuksellaan ja vastaa asiakkaan maksettavaksi mahdollisesti tulevista korvauksista. Korvausten maksaminen edellyttää, että vastuu oikeuksien käytöstä kuuluu sopimusehtojen mukaisesti tilitoimistolle.

Jos vaatimus on lainvoimaisesti hyväksytty tai tilitoimisto katsoo vaatimuksen oikeutetuksi, tilitoimistolla on oikeus harkintansa mukaan
– hankkia omalla kustannuksellaan oikeus käytön tai sen osan jatkamiseen,
– korvata se toisella toiminnallisesti vastaavalla
– muuttaa etäkäyttöoikeutta niin, ettei kolmannen oikeuksia loukata, tai lopettaa etäkäyttöoikeus ilman irtisanomisaikaa.

Oikeudenloukkausta ei katsota tilitoimiston virheeksi tai viivästykseksi. Tilitoimiston vastuu oikeudenloukkauksesta rajoittuu tämän kohdan mukaisiin toimenpiteisiin. Tilitoimisto ei vastaa oikeudenloukkauksesta, joka johtuu siitä, että etäkäytössä ei ole noudatettu annettuja ohjeita.

Etäkäyttöoikeuden voimassaolo ja päättyminen

Kumpikin osapuoli saa irtisanoa etäkäyttöoikeudesta tehdyn sopimuksen 1 (yhden) kuukauden irtisanomisajalla, ellei muuta sovita. Etäkäyttöoikeus on voimassa enintään vain niin kauan kuin tilitoimistolla on käyttöoikeus sovellusohjelmistoon. Etäkäyttöoikeus lakkaa viimeistään silloin, kun toimeksiantosopimus Palveluista päättyy.

Rekrytointirajoitus

35. Kumpikaan osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen suostumusta ottaa palvelukseensa toisen palveluksessa olevaa henkilöä tai ollutta henkilöä, joka on tehnyt keskeisiä Palvelun tarkoittamia tehtäviä eikä sopia muustakaan järjestelystä tällaisen henkilön työpanoksen hankkimiseksi, ennen kuin on kulunut kuusi (6) kuukautta Palveluista tehdyn sopimuksen päättymisestä.

Ellei muuta ole sovittu, rekrytointirajoitusta rikkoneen osapuolen on maksettava toiselle osapuolelle kyseisen henkilön kuuden (6) kuukauden bruttopalkan suuruinen korvaus.

Rekrytointirajoitus ei ole voimassa, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

Sopimuksen siirto

36. Sopimuksen siirto on sallittu vain toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella.

Sopimuksen muuttaminen

37. Muut kuin 16.–19. kohdissa on mainitut muutokset sopimukseen on tehtävä yhteisellä päätöksellä kirjallisesti.

Aiemmat sopimukset

38. Sopimus, joka sisältää nämä sopimusehdot, syrjäyttää kaikki aikaisemmat osapuolten välillä tehdyt sopimuksen tarkoittamia Palveluja koskevat sopimukset sekä suulliset ja kirjalliset ilmoitukset.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

39. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluin. Osapuolet saattavat tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaisessa sovintomenettelyssä taikka lain sen mahdollistaessa tuomioistuimen sovintomenettelyssä. Sovinto voidaan viedä välimiehen vahvistettavaksi. Muutoin riitaisuudet ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

40. Sopimukseen sovelletaan näitä yleisiä ehtoja ja muita sopimuksessa mainittuja asiakirjoja Suomen lain mukaan. Tilitoimiston esitteissä, hinnastoissa ja muussa aineistossa olevat tiedot ovat sopimuksen osa vain, jos tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa on niin erikseen mainittu.

Soveltamisjärjestys

41. Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaiset, asiakirjoja sovelletaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:

    1. Toimeksiantosopimus
    2. Palveluerittely- ja muut sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä.

2. Liitteet:

Talousavain.net / Vendea Oy (2347831-4)   
HINNASTO (liite sopimuksiin) 1.1.2021 alkaen – hinnat ALV0STARTTIAVAINKASVUAVAINTULOSAVAIN
 TuntiveloitusKK-pakettiKK-paketti
Normaalisti laskutus 1 kuukauden välein 10 pv maksuajalla. Muutokset hintoihin ilmoitetaan 1 kk etukäteen. Talousavaimella on oikeus lisätä palkkioihin ja kuluihin kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron määrä ja muu kulloinkin sovellettava lain edellyttämä julkisoikeudellinen maksu.Paketti joustavasti jaettuun asioiden hoitamiseen asiakkaan ja Talousavaimen kesken. Voit hoitaa itsenäisesti asioita ja Talousavain auttaa vain tarpeen mukaan. Laskutus tapahtuu toimenpiteiden ja ajan mukaisesti.Kiinteähintainen ratkaisu. Talousavain hoitaa peruskirjanpidon, tarvittavat ilmoitukset ja muut velvoitteet sekä kuukausittaiset tarkistukset. Asiakas hoitaa myyntilaskujen lähettämisen ja seurannan Talousavaimen tuella, sekä huolehtii ostolaskujen osalta laskujen maksatuksesta. Pakettia täydennetään halutessanne lisäpalveluilla, esim. myyntilaskutus, raportointi, palkanmaksu.Kokonaisvaltainen palvelu asiakkaille, jotka haluavat Talousavaimen hoitavan normaalin kuukausittaisen taloushallinnon lisäksi myös vuosittaiset toimenpiteet kiinteähintaisesti tai haluavat laajempaa tukea taloushallintoon ja myös liiketoiminnan seurantaan. Talousavain voi myös tukea sisäisen seurannan osalta ja palvelua voi myös täydentää yrityksen omalla talouspäällikön palvelulla.
    
Ohjelmistomaksut19 € / 49 € kk (Briox)Ohjelmiston mukaanOhjelmiston mukaan
    
Talousavain.net palvelutTuntiAlkaen (sopimuksen mukaan)Alkaen (sopimuksen mukaan)
< 100 00069 € / tunti99 € / kk149 € / kk
< 200 00069 € / tunti249 € / kk299 € / kk
< 500 00069 € / tunti349 € / kk399 € / kk
Suuremmat sovitaan erikseen.   
    
Oma yhteyshenkilö ja varahenkilöxxx
Ilmoitukset (Alv, vuosi-ilmoitukset)19,00 € / kkxx
Ulkomaan myynti-ilmoitukset, EU myynti tai muu19,00 € / kk19,00 € / kk19,00 € / kk
Peruskirjanpito tarkistus, kirjaukset jne69 € / tuntixx
Yrityksen kuukausittainen tilanne analyysiRaportitRaportitx
Puuttuvien tietojen pyyntö tai keruu69 € / tunti69 € / tunti69 € / tunti
Tietojen nouto kk maksu (Izettle, Holvi tai muut)9,00 € / kk + 4,90 € /aineisto9,00 € / kk + 4,90 € /aineisto9,00 € / kk + 4,90 € /aineisto
Käyttötuki ohjelmat ja käyttöönotto työt69 € / tunti69 € / tunti69 € / tunti
    
Tilinpäätös69 € / tunti69 € / tuntix
Tuloveroilmoitus69 € / tunti69 € / tuntix
    
Muu työt69,00 € / tunti tai 4,90 € toimenpide69 €/ tunti69 € / tunti
    
Muut palvelut   
Finadeck raportointi, budjetointi, älykäs johtamisen työkalu – myös mm kassaennuste ja budjetointi.Alkaen 49,00 € / kkAlkaen 49,00 € / kkAlkaen 49,00 € / kk
Talouspäällikkö79 € / tunti79 € / tunti79 € / tunti
Myynti tai markkinointityöt tai websivut projektit79 € / tunti79 € / tunti79 € / tunti
Lakineuvonta129 € / tunti129 € / tunti129 € / tunti
Erityistehtävät199 € tunti199 € tunti199 € tunti
Palkanlaskenta   
    
Palkkaus.fi palvelumaksut (myös omatoimisesti)Palkkaus.fi  
Palkanmaksu palvelumaksu (sis aineiston nouto kirjanpitoon)9,00 € / kk  
Käyttäjämaksu palkkaus.fi / palkkatapahtuma4,9 € / palkka  
Tuki tarpeen mukaan erillisiveloitus tunti69 € / tunti  
    
    
PALKKAPALVELUT –Sovitaan erikseen.Palkkaus.fiNetvisor palkat 
Palkanmaksun palvelumaksu19 € / kkOsana kk pakettia 
Käyttäjämaksu palkkapussi / palkansaaja19 € /palkka19 € /palkka 
Palkanlaskenta jos tuntiveloitus69,00 €/ tunti69,00 €/ tunti 
MUUT PALVELUT   
Virtuaaliosoite (ed. postitus erikseen) asiakkaille19,90 € / kk19,90 € / kk19,90 € / kk
    
Tyytyväisyystakuu – voit kokeilla palveluja 30 pv riskittä, jos et olet tyytyväinen voi palvelun lopettaa heti ja emme veloita omasta palvelusta (huom transaktio-, viranomais-, ja ohjelmaveloitukset veloitetaan sekä aloituskulut)   

SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ
1. Määritelmät
Henkilötieto on luonnollista henkilöä (jäljempänä ”rekisteröity”) tai hänenominaisuuksiaan kuvaava tieto, joka voidaan yhdistää hänenperheeseensä tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviin
henkilöihin. Kyse voi olla esimerkiksi asiakkaiden, työntekijöiden taiyrityskontaktien henkilötiedoista, kuten nimestä, osoitteesta,puhelinnumerosta tai mistä tahansa muusta tiedosta, jonka voi liittää tiettyyn henkilöön. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan henkilöä, yritystä,
organisaatiota, viranomaista tai virastoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötiedon käsittelijästä käytetään tässäsopimuksessa termiä Toimittaja. Käsittely on henkilötietoja koskevaa toimintaa, kuten keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista, muuttamista tai käyttämistä.Rekisteröity tarkoittaa henkilöä, jonka tietoja on tallennettu rekisteriin.Rekisterinpitäjä on henkilö, yritys tai organisaatio, joka luovuttaa
henkilötietoja, ja joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksettai keinot. Rekisterinpitäjästä käytetään tässä sopimuksessa termiä

Asiakas.
Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan Euroopan unionin yleistä
tietosuoja-asetusta (679/2016) ja muita tietosuojasäännöksiä sekä
tietosuojaviranomaisen ohjeita, neuvoja tai määräyksiä.
2. Osapuolet
3. Henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus
Tällä sopimuksella Toimittaja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun, sopijapuolten välisen sopimuksen perusteella.Tällä sopimuksella Osapuolet sopivat tarkemmin niistä periaatteista ja
ehdoista, joilla Toimittaja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun.Tämä sopimus on osa Osapuolten välistä sopimusta (jäljempänä”Pääsopimus”) ja muodostaa Pääsopimuksen liitteen.
Tähän sopimukseen sovelletaan Pääsopimuksen ehtoja niiltä osin kuintässä sopimuksessa ei ole muuta sovittu. Mikäli tämän sopimuksen jaPääsopimuksen välillä ilmenee ristiriita, sovelletaan henkilötietojenkäsittelyn osalta ensisijaisesti tätä sopimusta.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Toimittaja käsittelee asiakaaan lukuun henkilötietoja mm:ssa seuraavasti
– Palkanmaksu ja siihen liittyvät tiedot kuten verokortti, palkansaaja,
palkkalaskelma ja muut tiedot.
– Laskutiedot sekä osto että myyntilaskujen osalta.
– Toimittaja ja asiakastiedot
– Sopimustiedot
– Muut mahdolliset tiedot jotka asiakas jakaa toimittajan kanssa yhteisesti toimiessaan.
5. Sitoutuminen rekisterinpitäjän ohjeisiin
Toimittaja sitoutuu käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan ohjeiden jasopimusehtojen mukaan.
Asiakkaalla on oikeus antaa Toimittajalle sitovia kirjallisia ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Toimittaja käsittelee henkilötietojentietosuojalainsäädännön ja Asiakkaan Toimittajalle toimittamien
kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle välittömästi, jos Toimittaja katsoo, että Asiakkaan ohjeistus rikkootietosuojalainsäädäntöä.
6. Tietoturva
Toimittaja huolehtii itse siitä että tietoturva ja muut päivitykset onsuoritettu huolellisesti. Tarpeettomat tiedot poistetaan heti (mm:ssamahdolliset paperiset kopiot tuhotaan silppurissa). Tiedot tallennetaan yhteisesti sovittuihin tietovälineisiin, kuten kirjanpito ja palkanlaskentaohjelmistot sekä mahdolliset pilvipalvelut. Toimittaja käyttää arkaluonteisten henkilötietojen, kuten palkkalaskelmat jne osaltavain salattuja sähköposteja tai salattuja pilvipalvelutallenuksia. Toimittaja käyttää kahdenkertaisia salausavaimia asiakkaan järjestelmien tunnusten osalta. Asiakas on vastuullinen huolehtimaan omien tunnusten huolellisesta ja tietoturvallisesta säilytyksestä. Toimittaja sitoutuu toteuttamaan riittävät tietoturvatoimet henkilötietojen turvaamiseksi. Toimittaja sitoutuu ylläpitämään tietoturvaa käyttämällä tietokoneissa virustorjuntaa ja palomuureja sekä ylläpitämään toimitilojen kulunvalvontaa. Toimittaja sitoutuu myös ylläpitämään riittäviä ja asiantuntevia resursseja, jotta henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti. Toimittajan tulee ilmoittaa Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tai muista tapahtumista, joiden perusteella henkilötietojen turvallisuus on vaarantunut tai Toimittajan on syytä uskoa, että tietoturva on saattanut vaarantua. Toimittajan tulee ilmoittaa myös kaikista tietoturvaloukkauksen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Toimittajan tulee ilmoittaa
tietoturvaloukkauksesta Asiakkaalle vähintään seuraavat seikat:
A. kuvaus tietoturvaloukkauksen luonteesta
B. tietoturvaloukkauksen kohteena olevien henkilötiedot
C. tietoturvaloukkauksen kohteen kuvaus ja sen vaikutuksenalaisten
henkilöiden lukumäärä
D. Toimittajan kuvaus korjaavista toimenpiteistätietoturvaloukkausten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa
E. kuvaus tietoturvaloukkauksen aiheuttamista seurauksista
F. kuvaus Toimittajan suorittamista toimista tietosuojaloukkauksen minimoimiseksi.
Toimittajan tulee dokumentoida kaikki tietoturvaloukkaukset, niiden vaikutukset sekä korjaavat toimenpiteet.
7. Salassapito
Toimittajan työntekijät ja mahdolliset alihankkijat, jotka ovat oikeutettuja henkilötietojen käsittelyyn, allekirjoittavat salassapitosopimukset, elleivätole jo niin tehneet, ja siten sitoutuvat noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Lisäksi Toimittaja vakuuttaa, että henkilötietoja
käsitellään ainoastaan työtehtävien yhteydessä sovitussa käyttötarkoituksessa.
8. Avustamisvelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus
Toimittajan tulee ilman viivytystä Asiakkaan pyynnöstä tarjota asiakkaalle kaikki sellaiset tiedot, sisältäen pääsyoikeudet, jotka vaaditaan rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseksi tai noudattaakseen
tietosuojaviranomaisten vaatimuksia. Toimittaja tulee ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä tietosuojaviranomaisen tai muun viranomaisten vaatimuksista tai tiedusteluista. Toimittajalla on oikeus veloittaa näistä tehtävistä Osapuolten Pääsopimuksen mukaisesti tai, jos hintaa ei ole
sovittu, toimittajan yleisen hinnaston mukaisesti.
9. Toimittajan omat alihankkijat
Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelijöinä. Jokaisesta alihankinnasta toimittajalla ulee olla kirjallinen sopimus, jossa alihankkijan tulee noudattaa samoja velvollisuuksia ja sitoumuksia kuintässä sopimuksessa ja tietosuojalainsäädännössä. Kirjallisen sopimuksen tulee myös antaa alihankkijaa kohtaan samat oikeudet kuin Asiakkaalla on Toimittajaa kohtaan.Toimittaja vastaa omien alihankkijoidensa toimista ja tämän sopimuksen tai tietosuojalainsäädännön laiminlyönneistä suhteessa asiakkaaseen.
10. Auditointioikeus
Asiakkaalla tai tämän valtuuttamallaan auditoijalla on oikeus tarkastaa Toimittajan tai tämän käyttämien alihankkijoiden henkilötietojen käsittelyn velvollisuuksien noudattaminen. Toimittajan on sallittava rekisterinpitäjän tai muun sen valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit ja osallistuttava niihin. Osapuolet vastaavat kukin itse omistatarkastuksen aiheuttamista kuluista.
11. Henkilötietojen sijainti
Toimittajalla on oikeus siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionintai Euroopan talousalueen sisällä. Tietoja on oikeus siirtää myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle siten, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ja riittävät turvatoimet otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi. Asiakkaalla on oikeussaada milloin tahansa tiedot tietojen käsittelyn sijainnista.
12. Tietojen poistaminen
Toimittaja ei saa sopimuksen aikana poistaa käsiteltäviä henkilötietojailman asiakkaan pyyntöä. Sopimuksen päätyttyä Toimittaja poistaa kaikki sopimuksenmukaiset henkilötiedot tai palauttaa ne asiakkaalle sekä poistaa kaikki kopiot niistä. Jos Asiakas ei sopimuksen päätyttyä pyydä poistamaan
henkilötietoja, tulee Toimittajan säilyttää niitä kuusi (6) kuukautta ennen kuin poistaa ne, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.
13.Vahingonkorvausvastuu
Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle tämän sopimuksen rikkomisen johdosta aiheuttamansa välittömät vahingot kuitenkin pääsopimuksen rajauksien mukaisesti.
14.Allekirjoitukset
Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat hyväksyneet sähköisesti tai allekirjoittaneet sen. Sopimus päättyy automaattisesti Pääsopimuksen päättyessä.