Kirjanpito

Tietopankki

Mitä on kirjanpito - lyhyesti

Kirjanpito on tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta ja tilasta yksittäisen liiketapahtuman tarkkuudella.  Kirjanpidolla tarkoitetaan myös tapahtumien kirjaamista kirjanpitoon ja muita siihen liittyviä toimintoja. Tärkeä osa kirjanpitoa on reskontra eli rekisteri, jolla seurataan ostovelkoja ja myyntisaamisia sekä niiden suorituksia. Kirjanpidon tapahtumat rekisteröidään tositteiden avulla. Tosite voi olla lasku, sopimus tai muu toiminta, jolla varmennetaan tapahtuman kirjauksen perusta ja luonne.  Tositteet kannattaa käsitellä sähköisesti. Näin niissä olevia tietoja voi helposti etsiä, jolloin säästyy aikaa, vaivaa ja arkistotilaa. Kirjanpidosta tuotetaan lakisääteisiä ja muita raportteja yrityksen tai yhteisön omaan sekä sen sidosryhmien tarpeisiin. Eräs kirjanpidon tärkeistä tehtävistä on yksityisten ja yrityksen varojen erillään pitäminen. Yrityksen kirjanpitoon liitettävien tositteiden osalta on kiinnitettävä huomiota myös muotoseikkoihin ja muihin lakivaatimuksiin. Yleisenä tavoitteena on oikean ja riittävän tarkan kuvan saaminen yrityksen toiminnan kannattavuudesta.

Kirjanpidon kehityksestä

Kirjanpidon perusjärjestelmä on kehitetty jo aikoja sitten Yleisenä periaatteena on erottaa yrityksen varat (debet) ja velat (credit). Tilikauden aikaista tulosta seurataan tuloslaskelmassa, kun taas tase sisältää erät jotka kohdistuvat pidemmälle aikavälille. Yksi keskeinen taseen tunnusluku  on yrityksen oma pääoma, johon lasketaan omistajien osakesijoitukset, muut rahastosijoitukset sekä tiettyjen sääntöjen mukaan myös pääomalainat.  Nämä erät ovat yrityksen näkökulmasta velkaa (credit) eli omistajat ovat antaneet ne yrityksen toiminnan käynnistämiseen. Muut yrityksen velat muodostuvat esim. pankkien ja muiden rahoittajien lainoista  tai esim. toimittajien antamista ostoveloista. Yrityksen varat  (debet) muodostuvat taas erilaisista aineellisista tai aineettomista eristä, kuten käyttöomaisuus (esim. tuotannon koneet ja laitteet) tai vaihto-omaisuudesta (varastot jne). Yrityksen tilakauden aikaisen tuloksen mukaan yhtiö maksaa tuloveroa.  Jos yrityksen liiketoiminta on arvonlisäverolain mukaan verollista, laskuttaessaan yritys ottaa mukaan myös arvonlisäveron.  Vastaavasti yritys saa vähentää kyseiseen toimintaan kohdistuvien hankintojen arvolisäveron. Nettovero joko maksetaan tai haetaan palautuksena verottajalta omavero palvelun kautta. Autamme sinut tässä heti alusta oikein liikkeelle.

Lain mukaan yrityksen on pidettävä kirjanpitoa toiminnastaan ja ne on arkistoitava lain edellyttämiksi ajoiksi. Tositteet on säilytettävä kuluva vuosi + 6 vuotta taaksepäin. Tasekirjat 10 vuotta taaksepäin.

Miten tulee toimia, jos tosite katoaa? 

Kirjanpitolain 2 luvun 5§:ssä todetaan, että milloin kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus todennetaan kirjanpitovelvollisen itse laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen avulla.

Miten laskuttaa itse maksetut kulut yhtiöltä? 

Laatimalla yhtiölle lasku (matka tai kululasku), jollaa veloittaa kulut yhtiöltä. Laskuttajana maksaja  – tähän hyvä liittää liitteeksi alkuperäinen ostokuitti. Suosittelemme aina käyttäämään sähköistä taloushallinnon ohjelmistoa kuittien ja tositteiden käsittelyssä. Se säästää aikaa vaivaa ja rahaa!

Tilinpäätös

Tilinpäätös on yrityksen tilikaudelta tehtävä yhteenvetolaskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman tilinpäätös hetkellä.  Tavoittena on kohdistaa tuloja vastaavat kulut tuloslaskelmaan, jotta yrityksen tilikauden tulos olisi mahdollisimman oikea. Yrityksen on tehtävä vähintään kerran vuodessa tilinpäätös. Sen lisäksi yritys voi tehdä niin halutessaan useammin (esim. vuosineljänneksittäin tai muussa yhteydessä) välitilinpäätöksen, jotta yrityksen sen hetkinen tilanne voidaan selvittää.

Sähköinen tunnistautuminen

Sähköiseen valtuutukseen käytetään suomi.fi valtuutusta.

Suomi.fi-valtuuksissa voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestasi valitsemissasi asioissa. Voit myös pyytää valtuutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta ja hallinnoida valtuutuksia keskitetysti.

Suomi.fi-valtuuksien käyttö on turvallista, koska käyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistautumisella. Lisätietoa tunnistuksesta löydät Tietoa tunnistuksesta -sivulta.

Vuoden 2019 aikana suomi.fi tunnistautuminen korvaa aiemmin käytetyn katso tunnisteen.

Kassaennuste

Ajantasaisen kassaennusteen avulla pyritään huolehtimaan siitä, että yrityksen sisääntulevat rahavirrat kattavat yrityksen kaikki kulut ja muut menot. Näin voidaan ennakkoida ja välttää yrityksen akuutti rahanvaje. Pitkällä aikavälillä yrityksen kassatilanne seuraa yrityksen kannattavuutta, mutta esim. suuret investoinnit ja voimakas kasvu erottavat ne helposti toisistaan. Kannattavakin yritys voi nopeasti ajautua kassaongelmiin ja pahimmillaan toiminnan loppumiseen. Yrityksen kassavirran seuraaminen onkin yksi tärkeimmistä alueista liiketoiminnan seurannassa. Vanha sananlasku ” profits come and go but cash is the king ” pitää hyvin paikkaansa yrityksen menestyksessä. 

Tilintarkastus

Tilintarkastus tarkoittaa ulkopuolisen tarkastajan suorittamaa kirjanpidon ja toiminnan tarkastusta. Tarkastajalla on oltava , jolla on tarvittavat KHT tai HMT tutkinnot suoritettuna. Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yhteisön tulee kuitenkin aina suorittaa tilintarkastus, jos yhteisön pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jos sillä on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoimintaan tai rahoitukseen. Tarvittaessa yhteisö tai säätiö voi myös päättää tilintarkastamisen suorittamisesta vaikka siihen ei olisi laillista velvollisuutta. Autamme tilintarkastajan löytämisessä, jos siihen on tarvetta.

Työntekijän palkkaaminen ja palkanmaksu

Yrityksen toiminnan kasvaessa, tulee vastaan tilanne, että tarvitaan lisää resursseja. Toimivan alihankinnan kautta yritys voi rakentaa toimivan ja tehokkaan kokonaisuuden, mutta myös oman henkilöstön palkkaamiselle voi nousta tarve. Kun suunnittelet henkilön palkkaamista, kannattaa ehdottomasti keskustella osaavan tilitoimiston kanssa. Työsopimuksen, palkanmaksun, työnsivukulujen ja erilaisten lakisääteisten velvoitteiden kanssa voi helposti mennä sekaisin kokeneempikin yrittäjä. Keskeisimmät  hoidettavat asiat  ovat, lakisääteiset vakuutukset  kuten tapaturma ja ryhmähenkivakuutus) työeläkevakuutus (tyel) ja  työttömyysvakuutusrahaston lakisääteiset maksut. Työnteon osalta on varmistettava  mm:ssa työajanseurannassata ja tietysti tärkeää myös huolehtia että  säännöllinen palkanmaksu hoituu työsopimuksen mukaisesti suoraan palkansaajan pankkitilille. Työsopimus voidaan tehdä suullisestikin, mutta se ei ole suositeltavaa jotta vältetään myöhemmin esiin nousevat epäselvyydet siitä mitä tulikaan sovittua.  Autamme sinut nopeasti ja varmasti liikkeelle eli kun suunnittelet työntekijän palkkaamista ota yhteyttä.